>
Fa   |   Ar   |   En
   هویت حرفه ای گذشته، حال، و آرمانی معلمان زبان انگلیسی: سنجش تاثیر تجربۀ تدریس بر هویت حرفه ای  
   
نویسنده علی سلیمی اسماعیل ,مصطفائی علائی مهناز ,نجارباغسیاه رسول
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:303 -320
چکیده    هویت حرفه‌ای با پیشرفت حرفه‌ای تفاوت دارد. این مقاله تلاشی است تا با تاکید بر تمایز بین پیشرفت حرفه‌ای با پیشرفت هویت حرفه‌ای، تاثیر تجربه را بر سه بخش هویت حرفه‌ای گذشته، حال و آرمانی سنجش کند. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه و از میان معلمان زبان در سه لایۀ درونی، بیرونی، و رو به گسترش زبان انگلیسی جمع‌آوری و در پایان داده‌های تعداد 180 نفر که پرسشنامه را به‌طور کامل پاسخ داده بودند، تحلیل آماری شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سال‌های تدریس به‌عنوان شاخص تجربه با هویت گذشته، رابطۀ کم و مثبت، با هویت حال رابطۀ قوی و مثبت، و با هویت آرمانی رابطه‌ای وجود ندارد. بر پایۀ یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که سال‌های تدریس و تجربه در بهترین حالت می‌تواند یکی از ابعاد هویت حرفه‌ای (هویت حال) را تحت تاثیر قرار دهد و تجربه به ضرورت نمی‌تواند بیانگر حرفه‌ای بودن و متغیر ارتقای هویت حرفه‌ای باشد.
کلیدواژه آموزش زبان انگلیسی، تربیت‌معلم، حرفه‌ای بودن، هویت حرفه‌ای، هویت معلم
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
پست الکترونیکی rasool.najjar@police.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved