>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمۀ متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی  
   
نویسنده حدادی محمد حسین ,صالحی کهریزسنگی عباسعلی
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:277 -302
چکیده    کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی، امری مهم در آموزش ترجمۀ ادبی بشمار می‌رود و هدف از آن، توانایی دانشجویان در بازگرداندن محتوا و سبک زبانی و کارکرد متون ادبی بصورت معادل در زبان مقصد است. برای نیل به این هدف، می‌توان با توجه به دیدگاه های نظری و عملی مختلف در آموزش ترجمۀ ادبی و نیز روشهای متنوع تدریس در کلاس درسی، به کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی دانشجویان کمک کرد. مقاله پیش‌رو، این هدف را دنبال می‌کند که این توانش را از راه بررسی و استدلال موانع، مشکلات، و خطاهای ترجمۀ ادبی و نیز ارائه‌ راهکارها و پیشنهادهای ترجمه با روش بازپس‌نگری به محصولات ترجمه، تقویت کند و در پی آن راهکار‌هایی آموزشی ارائه کند تا تدریس ترجمۀ ادبی بعنوان مهارت، با تاثیرگذاری بیشتری در محیط دانشگاهی صورت گیرد و در عین حال به بهبود کیفیت ترجمه‌های دانشجویان بیانجامد. رویکرد جستار حاضر به تبیین اهمیت سبک زبانی و کارکرد ترجمه در زبان مقصد است و با استناد به ترجمۀ حکایتی از هاینریش فُن کلایست، به این مهم می‌پردازد.
کلیدواژه ترجمۀ ادبی، آموزش ترجمه ادبی، مشکلات و خطا در ترجمۀ ادبی، کارکرد ترجمه در متن مقصد، تعادل در ترجمه، سبک در ترجمه ادبی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, ایران
پست الکترونیکی asalehi.uni.isf@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved