>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاه های استادان رشتۀ آموزش زبان انگلیسی ایران نسبت به پژوهش:مطالعه ترکیبی  
   
نویسنده بابایی عصمت ,هاشمی محمدرضا ,امینی فارسانی محمد
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:501 -533
چکیده    مطالعه‌ حاضر به بررسی مفهوم پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی رشته‌ زبان شناسی کاربردی در ایران می پردازد. در این پژوهش ترکیبی متوالی، نتایج کمی از طریق پیمایش 140 عضو هیات علمی که بصورت نمونه ای هدفمند انتخاب شده بودند، حاصل شد. سپس نتایج کیفی از طریق مصاحبه با 12 عضو هیات علمی برای درک عمیق تر آنان از مفهوم پژوهش به دست آمد . براساس نتایج کمی ، بیشتر استادان، پژوهش هایی را که شامل طرح های تجربی و روش های ترکیبی اند، به عنوان پژوهش می پذیرند. همچنین دیدگاه پاسخ دهندگان پیرامون مفهوم پژوهش، بیانگر ویژگی های دقیق و سخت گیرانه‌ آن ها در بهین گزینه های کمی، کیفی، و ترکیبی است . در این مطالعه، یافته های کیفی به تبیین یافته های کمی پیرامون جایگاه پژوهش از دیدگاه استادان هیات علمی پرداخته است
کلیدواژه اعضای هیات علمی، پژوهش های آموزشی، روش پژوهش ترکیبی، زبان شناسی کاربردی، مفهوم پژوهش
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی mohammad_farsani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved