>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاهی نو به ساختِ نمود و زمان فعل در زبان دوم ؛ انگاره جابجایی معنایی نمودی  
   
نویسنده احمدی نیوشا ,هاوزن الکس
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:151 -182
چکیده    مقالۀ حاضر به گزارش پژوهشی می‌پردازد که در چارچوب انگارۀ نمود (اندرسن و شیرای 1996؛ باردوویهارلیگ 2000؛ سالابری و هاوزن 2013) سامان یافته است. انگاره‌ای که کاربست و یادگیری ساختِ زماننمود فعل‌ها را در حین فراگیری زبان دوم، تابع معنای سرشتی نمود واژگانیِ بُن‌واژهای فعل می‌داند. عامل مهم دیگری که در کاربست و فراگیری ساخت زماننمود فعل‌ها در زبان دوم موثر است عبارت است از جابه‌جایی بار معنایی واژگان در زبان اولِ زبان‌آموز به بُن‌واژهای فعل در زبان دوم. انگارۀ انتقال معنایی نمودی، تاکید دارد که فراگیران ِ زبان دوم، تحت تاثیر معنای نمودی گزاره‌های فعلی در زبان اول خود به فراگیری زبان دوم می‌پردازند. در این پژوهش نشان داده‌ایم که بر پایۀ انگارۀ انتقال معنایی نمودی، نمود سرشتی برخی فعل‌ها، بسته به اینکه زبان اول زبان‌آموز و تحلیلگر چه باشد، در بررسی‌های گوناگون، متفاوت طبقه‌بندی شده‌اند. سپس با مقایسۀ دو شیوۀ شناسه‌گذاری نمود سرشتی فعل‌ها در داده‌های نوشتاری و گفتاری زبان‌آموزان به بررسی اعتبار پیش‌بینی‌های انگارۀ نمود پرداخته شده است.
کلیدواژه خواندن درک مطلب، راهبردهای خواندن، نگرش، زبان دوم.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده زبانهای خارجی, گروه ادبیات انگلیسی, ایران, دانشگاه بروکسل, گروه زبان شناسی, بلژیک
پست الکترونیکی ahousen@vub.ac.be
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved