>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ی الگوهای خواندن متون با طرح واره های فرهنگی آشنا و ناآشنا با استفاده از دستگاه ردیاب چشمی در فراگیران زبان انگلیسی  
   
نویسنده نعمتی مجید ,آتش پنجه علیرضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:111 -132
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی الگوهای خواندن متون با طرح واره های فرهنگی آشنا و ناآشنا به روش کیفی انجام شده است. حرکات چشمی تعداد 16 نفر از دانشجویان فارسی زبان در دو گروه 8 نفره ، مبتدی و پیشرفته از لحاظ سطح توانایی مهارتهای زبان انگلیسی ، با استفاده از دستگاه ردیاب چشمی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده از دستگاه ردیاب چشمی و مصاحبه ی شفاهی نشان می دهد که الف) الگوی پردازش خواندن دو گروه در دو متن با طرح واره های فرهنگی آشنا متفاوت است بطوریکه گروه پیشرفته بر روی قسمتهای آغازین و پایانی جملات متون نسبت به گروه مبتدی حرکات چشمی (پرش، خیرگی و بازگشت) کمتری داشتند. ب) گروه پیشرفته نیز همانند گروه مبتدی هنگام پردازش متون با طرح واره های فرهنگی ناآشنا همه ی قسمتهای متن را مورد بررسی قرار دادند. بدین معنی که طرح واره های فرهنگی ناآشنا ، فارغ از سطح شرکت کنندگان ، موجب تغییر الگوی پردازش خواندن و درک مطلب شده است.
کلیدواژه ردیاب چشمی، طرح واره های فرهنگی آشنا و ناآشنا، الگوی خواندن، حرکات چشمی، مصاحبه شفاهی.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی a_atashpanjeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved