>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش بار ذهنی زبان آموزان در دریافت معنی واژگان جدید  
   
نویسنده سلطانی مقدم مجید ,کیوان‌پناه شیوا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:87 -110
چکیده    تعداد قابل ملاحظه ای از پژوهش های حوزه آموزش انگلیسی در سالهای اخیر معطوف به یادگیری واژه های جدید بوده است. در این راستا، پژوهشگران برآن بوده اند که روش های یادگیری موثرتری را ابداع کنند.برآیند این پژوهش ها نشان می دهد روش های مختلف آموزش واژه، درجه های متفاوتی از بارذهنی را برای زبان آموزان ایجاد می کند. به منظوربررسی نقش این بارذهنی در یادگیری واژه ها، 9 زبان به طور تصادفی به یکی از سه گروه زبان آموزان تقسیم شده ومورد تحقیق قرار گرفتند. هرگروه از شرکت کنندگان نسخه ی متفاوتی از یک متن را دریافت کردند که برای حدس زدن کلمات ناآشنا در آن ها، بار ذهنی متفاوتی را تجربه می کردند. از طریق پروتکل کلامی فکری، گفته ها، واکنش ها و راهبردهای شرکت کنندگان حین استنباط واژگان ضبط و ثبت شد. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که راهبردهای اتخاذ شده در بین گروها متفاوت بوده و درجه بار ذهنی در موفقیت حدس ها نقش دارد.
کلیدواژه راهبرد، استنباط واژگانی، بار ذهنی، پروتکل کلامی فکری، واژگان ناآشنا
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, گروه زبان انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی shkaivan@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved