>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی بر اساس مدل پردازش اطلاعات (مطالعه موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران)  
   
نویسنده قربانی حسین ,حکیم‌زاده رضوان ,گشمردی محمود رضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:59 -76
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی، در راستای معرفی مدل پردازش اطلاعات به عنوان رویکرد و مقیاسی نو در سنجش انگیزش زبان خارجی است. به این منظور 250 تن از کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در شرکت پایانه‌های نفتی ایران که با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به پرسش‌نامه محقق‌ساخته که بر اساس مدل برگرفته تدوین شده بود، پاسخ دادند. در این پژوهش، برای روایی آزمون از روایی محتوایی، برای پایایی از آلفای کرونباخ، و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی‌تک‌نمونه‌ای استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد؛ مقدار تی به‌دست آمده برای مراحل سه‌گانه مدل پردازش اطلاعات معنی‌دار است. طبق یافته‌های این تحقیق، شرکت‌کنندگان در مرحله درونداد از سطح انگیزش بالا، در مرحله پردازش مرکزی از سطح انگیزشی متوسط، و در مرحله برونداد از انگیزش کمی در یادگیری زبان خارجی برخوردار بوده‌اند.
کلیدواژه انگیزش ,مدل پردازش اطلاعات ,یادگیری زبان خارجی ,درونداد ,پردازش مرکزی ,برونداد ,Motivation ,Foreign Language Learning ,Information Processing Model ,Input ,Central Processing ,Output
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی gashmardi@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved