>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان‌آموزان فارسی‌زبان  
   
نویسنده احمدی شیرازی معصومه ,شکرابی زینب
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:5 -17
چکیده    در این تحقیق، تاثیر چهار نوع بازخورد (feedback): مستقیم (direct) ، خط تاکید (underlining)، رمزگذاری (coding) و ترجمه (translation) را در نگارش ژاپنی دانشجویان فارسی‌زبان ایرانی، بررسی می کنیم. در واقع این تحقیق به بررسی تاثیر این چهار نوع بازخورد بر بهبود سطح نگارش ژاپنی فارسی‌زبانان ایرانی پرداخته و تاثیر آنها را بر سه مقوله نحوی حرف اضافه، وجه وصفی و گروه اسمی به طور جداگانه پرداخته شده است. برای این منظور نوزده نفر از زبان‌آموزان زبان ژاپنی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. به آنها هشت موضوع انشا از نوع توصیفی داده شد که در گروه تجربی در ازای هر دو موضوع انشا یک نوع بازخورد اجرا شد. نتایج آزمون تی نشان داد که گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل از کنش نوشتاری بهتری برخوردار است. به علاوه در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بازخورد درباره مقوله نحوی حروف اضافه تاثیرگذار خواهد بود در حالی که این امر درباره مقوله های گروه اسمی و وجه وصفی صادق نبود.
کلیدواژه بازخورد ,نگارش ,حرف اضافه ,وجه وصفی ,گروه اسمی ,Feedback ,Writing ,Prepositions ,Adjective Clauses ,Noun Phrases
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی lshekarabi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved