>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه  
   
نویسنده دوستی‌زاده محمدرضا ,فرقانی تهرانی آذر
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:47 -66
چکیده    تکوین و توسعه دانش و مهارت زبانی دانشجویان از اصلی‌ترین اهداف کلاس درس زبان خارجی دانشگاهی است. منظور از تکوین مهارت ترجمه در کلاس درس ترجمه، ایجاد توانایی در باز آفرینی مطلوب انواع متون، از زبان مبدا به ‌زبان مقصد است. تحقق این هدف با بکارگیری شیوه‌های گوناگون در کلاس درس ترجمه امکانپذیر است. تحلیل خطا به‌ عنوان یکی از زیرشاخه‌های اصلی زبانشناسی کاربردی، از یکسو در گستره مباحث مربوط به آموزش زبان و از سویی دیگر در آموزش ترجمه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بررسی عوامل موثر در تحلیل خطا، نقش بکارگیری نظریه‌های مرتبط با علم ترجمه درکلاس درس ترجمه، شیوه‌های تشخیص، طبقه‌بندی، ارزیابی و تصحیح خطا و تاثیر ارایه انواع متون ترجمه شده در کلاس ترجمه آلمانی از اهداف اصلی مقاله حاضرند.
کلیدواژه خطا ,تحلیل خطا ,آموزش زبان خارجی ,آموزش ترجمه ,نقد ترجمه ,تحلیل گفتمان ,Error ,Error Analysis ,Foreign Language Teaching ,Translation Teaching ,Translation Criticism ,Discourse Analysis
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری آموزش زبان آلمانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی azar.forghani@yahoo.de
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved