>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان فراوانی واژگان دانشگاهی در پیکره منتخبی از کتاب های درسی دانشگاهی گرایش آموزش زبان انگلیسی  
   
نویسنده غلامی نژاد راضیه ,عنانی سراب محمدرضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:198 -215
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی میزان حضور واژگان دانشگاهی کاکسهد (2000) در پیکره‌ای از کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی است. واژگان دانشگاهی کاکسهد (academic wordlist) که شناخته شده‌ترین فهرست واژگان دانشگاهی موجود است، برای کمک به ‌فراگیری واژگان دانشگاهی دانشجویان رشته‌های مختلف کاربرد دارد. در این پژوهش، پس از طی چند مرحله، پیکره‌ای با حجم بیش از 11 میلیون واژه مستخرج از کتاب‌های درسی گرایش آموزش زبان انگلیسی ایجاد شد. پیکره شامل 13 عنوان درسی است که هر درس تعداد واژه مساوی‌ دربردارد. در مرحلۀ دوم، با استفاده از نرم‌افزار range میزان پوشش واژه‌های دانشگاهی در سراسر پیکره مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان می‌دهد که واژگان دانشگاهی کاکسهد11.13 درصد از کل پیکره را پوشش می‌دهند. این رقم، از رقم بدست آمده در بسیاری از رشته‌های دیگر بیشتر است. پوشش فهرست کاکسهد در هر یک از زیرپیکره‌ها نیز بررسی شد و تفاوت قابل توجهی بین همپوشانی فهرست با هریک از دروس مشاهده شد. بر اساس دیگر یافته پژوهش، مشخص شد که پربسامدترین واژگان فهرست کاکسهد در پیکره، حضور چشمگیری دارند. این میزان بالای پوشش، نشان دهندۀ اهمیت واژگان دانشگاهی کاکسهد برای دانشجویان این رشته است و لزوم استفاده از این فهرست را در فرایند یادگیری واژگان دانشگاهی توسط دانشجویان نشان می‌دهد.
کلیدواژه واژگان دانشگاهی، پیکره، انگلیسی برای اهداف دانشگاهی، فهرست واژه، آموزش زبان
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی anani@sbu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved