>
Fa   |   Ar   |   En
   استعاره‌ در نگارش متون دانشگاهی: مطالعه‌ای براساس دیدگاه زبان‌شناسی شناختی  
   
نویسنده صانعی مقدم مریم ,غفار ثمر رضا ,اکبری رامین
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:166 -179
چکیده    این پژوهش به بررسی تعداد و انواع استعاره و همچنین شناسایی استعاره های کلیدی درمقالات نویسندگان غیربومی زبان انگلیسی و مقایسۀ آن با مقالات سخن گویان بومی می پردازد. پیکرۀ پژوهش حاضر، شامل 50 مقالۀ پزشکی است. برای توصیف تعداد و انواع استعاره، بخشی از پیکرِۀ اصلی به عنوان نمونه با استفاده از روش استعاره یابی در متن بررسی شد. برای شناسایی استعاره های کلیدی از نرم افزار  wmatrix در کنار روش استعاره یابی در متن استفاده شد. بررسی داده ها نشان داد که در متون نویسندگان غیر بومی، همانند متون نویسندگان بومی، تعداد بالایی استعاره به ویژه استعارۀ غیرمستقیم وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد که هر دو گروه فزونتر و آگاهانه از استعاره های زبان بهره برده بودند، اما در نگارش نویسندگان بومی، استعاره های کلیدی متنوع تری همچون استعاره ها ی اشیا و قدرت و نظم بخشی مشاهده شد.
کلیدواژه استعاره، زبان شناسی شناختی، گفتمان دانشگاهی، نگارش، انگلیسی برای اهداف ویژه
آدرس دانشگاه تربیت مدرستهران, دانشکدۀ علوم انسانی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکدۀ علوم انسانی, ایران, دانشگاه تربیت مدرستهران, دانشکدۀ علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی akbari_ram@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved