>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه‌ای روش تدریس معلم‌محور و روش تدریس متعلم‌محور ‌در آموزش دستور زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی  
   
نویسنده حدادی محمدحسین ,صدری ندا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:722 -733
چکیده    در آموزش زبان آلمانی به‌عنوان زبان خارجی، همواره تدریس و فراگیری دستور زبان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش‌های آن تلقی گردیده است و از این روی پیدا کردن روش تدریس مناسب در آموزش آن، می‌تواند نقش به سزایی در موفقیت بیش‌تر زبان‌آموزان ایفا کند. سال‌هاست که آموزش زبان آلمانی به غیر‌آلمانی‌زبانان از منظر دیدگاه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. از جمله رویکردهایی که در آن به بررسی روش‌های مختلف آموزش زبان آلمانی پرداخته می‌شود، توجه به محوریت معلم و یا زبان ‌آموز در فرایند آموزش می‌باشد. این جستار به بررسی مقایسه‌ای دو روش معلم‌ محور و متعلم‌ محور در آموزش دستور زبان آلمانی پرداخته و در آن این پرسش پاسخ داده شده است که آیا به کارگیری یکی از این دو روش به تنهایی می‌تواند منجر به یادگیری بهتر ساختارهای زبانی گردد و یا ادغام و ترکیب آن‌ها موفقیت بیش‌تری را برای زبان ‌آموزان به همراه خواهد داشت. با بررسی نتایج تحقیقات مختلف و تجزیه و تحلیل آمار حاصل شده از نظرسنجی‌ از تعدادی زبان‌آموز آلمانی نشان داده می‌شود که به دلیل وجود نقاط ضعف و قوت در هر دو شیوه، بهترین عملکرد در صورتی خواهد بود که معلم از دو شیوه معلم محور و زبان‌آموز محور به موازات هم در تدریس دستور زبان استفاده کند.
کلیدواژه آموزش زبان آلمانی، روش تدریس، روش تدریس معلم محور، روش تدریس متعلم‌ محور، دستور زبان آلمانی، روش قیاسی، روش استقرایی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی, گروه زبان آلمانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادیبات خارجی, ایران
پست الکترونیکی neda.sadri@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved