>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آگاهی استعاری بر توانش استعاری و مهارت خواندن متون مطبوعاتی دانشجویان زبان انگلیسی  
   
نویسنده نعمتی مجید ,کرتازی مارتین ,فلاح افراپلی منصور
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:866 -881
چکیده    تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیرآگاهی بخشی درباره وجود استعاره‌های مفهومی (زیرساخت) که منتج به استعاره‌های زبانی (روساخت) می‌شوند بر روی مهارت خواندن مطبوعات و توانش استعاری دانشجویان زبان انگلیسی در ایران در طول یک نیمسال تحصیلی طراحی گردید. بدین‌منظور، در یک طرح شبه‌آزمایشی دو کلاس خواندن مطبوعاتی به‌صورت نمونه‌گیری آسان (گروه آزمایش با 27 دانشجو و گروه گواه با 24 دانشجو) در نظر گرفته شدند. در ابتدای ترم دو آزمون پیشرفت خواندن مطبوعات و استعاره به‌عنوان پیش‌آزمون برگزار شدند. در طول ترم گروه آزمایش تمرین‌های متنوعی جهت افزایش آگاهی از وجود استعاره‌های مفهومی و متعاقباً شناسایی استعاره‌های زبانی به‌کارگرفته‌شده در متون مطبوعاتی را انجام دادند. این تمرین‌ها به‌عنوان فعالیت‌های تکمیلی به‌مدت حدوداً 15 دقیقه هرجلسه در کنار فعالیت‌های معمول در این کلاس‌ها انجام می‌شدند. در مقابل، گروه گواه علاوه بر فعالیت‌های معمول چند متن مطبوعاتی اضافه جهت مطالعه در خانه دریافت می‌کردند. در پایان ترم هر دو آزمون به‌عنوان پس‌آزمون اجرا شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از طریق آزمون t مستقل تفاوت معناداری بین عملکرد دانشجویان دو گروه در هر دو آزمون را نشان دادند. همچنین نتایج مصاحبه انجام‌شده با گروه آزمایش حاکی از نگرش مثبت آزمودنی‌ها نسبت به این نوع آگاهی بخشی می‌باشد. یافته‌های این تحقیق بر شیوه تدریس و در تهیه و تدوین مطالب درسی برای زبان‌آموزان قابل اعتنا می‌باشد.
کلیدواژه استعاره زبانی، استعاره مفهومی، توانش استعاری، توانش ارتباطی، متون مطبوعاتی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی, گروه آموزش زبان انگلیسی, ایران, دانشگاه وارویک, انگلستان, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mansourf79@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved