>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی اسم‌های مختوم به –E در زبان آلمانی: براساس راهبردهای تعویض  
   
نویسنده البرزی پرویز
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:5 -26
چکیده    هدف از مقاله حاضر یافتن الگوهای مختلف معنای واژه‌سازی در واژه‌های مختوم به –e در زبان آلمانی می‌باشد. بدین جهت درک معانی مشتقات این پسوند با توجه به تنوع آن‌ها برای زبان‌آموز از اهمیت خاصی برخوردار است. این پسوند ریشه در –ī زبان آلمانی باستان دارد و یکی از زایاترین پسوندهای بومی زبان آلمانی معاصر به شمار می‌رود. داده‌ها و یافتههای اولیه مقاله عمدتا از بررسی دو منبع شاخص در زمینه واژه‌سازی زبان آلمانی اخذ شده و آن‌چه که نگارنده اقتباس نموده است، همین داده‌ها و یافته‌های اولیه است. یافته‌های ثانویه ماحصل تحقیق نگارنده است. پسوند –e در بافت‌ مقولات فعلی، صفتی، اسمی و قیدی توزیع می‌شود. همچنین مشتقات مختوم به پسوند –e از بیشترین فراوانی نسبت به الگوهای معنای واژه‌سازی برخوردارند: اسم‌های‌ مختوم به این پسوند از میان الگوهای گوناگون، کمابیش از هشت راهبرد تعویض شامل اسم مصدر، حاصل مصدر، اسم مکان، اسم ابزار، اسم فاعل، اسم کیفیت، اسم تبدیل و اسم شخص بهره می‌گیرند. البته گاهی اسم‌ مختوم به پسوند –e حاوی یک یا چند کاربرد ثانویه است.
کلیدواژه اسم مصدر، اسم فاعل، اسم مکان، اسم ابزار، اسم کیفیت
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, گروه زبان آلمانی, ایران
پست الکترونیکی palborzi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved