>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی راهبردهای پیشرفت حرفه ای مستمر: الگویی برای موفقیت مدرسان زبان انگلیسی  
   
نویسنده طباطبایی یزدی مونا ,مطلب زاده خلیل ,اشرف حمید ,بقایی پوریا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:319 -335
چکیده    ارزیابی موفقیت مدرسان در امر آموزش، و استفاده از دانش و تجربه مدرسان حرفه‌ای که توانایی تشخیص نیازهای زبان‌آموزان را دارند، در دهه‌های گذشته، به یکی از مسائل حائز اهمیت تبدیل شده است. پژوهش حاضر، به ارزیابی اهمیت و میزان تاثیر برنامه‌های پیشرفت حرفه‌ای، بر موفقیت مدرّسان، براساس دیدگاه دانش‌آموزان می‌پردازد. برای این منظور، مدل ساختاری پیشنهاد شد و از نرم‌افزار smartpls و رویکرد کمینه مربعات جزئی معادلات ساختاری برای بررسی آن استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 316 مدرس زبان انگلیسی و 828 دانش‌ آموزدر این تحقیق شرکت کردند. یافته‌ها نشان داد که راهبردهای پیشرفت حرفه‌ای، رابطه موثری با موفقیت مدرسان دارد. سازه‌های «همکاری» و «به‌روز رسانی» بیشترین بار را نشان می‌دهند. سازه «تامل» به‌طور متوسط بر «همکاری» تاثیرگذار است. دو سازه «همکاری» و «تامل» به میزان چشمگیری، تحت تاثیر«به روز رسانی» قراردارند. نتایج تاثیر معنادار سازه «تصمیم‌گیری» بر «موفقیت مدرسان» را به‌مثابه عامل پیش‌بینی‌کننده «موفقیت مدرسان» نشان می‌دهد.
کلیدواژه موفقیت مدرسان زبان انگلیسی، نگرش زبان‌آموزان، پیشرفت حرفه‌ای مستمر، مدل معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تربت حیدریه, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد تربت حیدریه, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد تربت حیدریه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران
پست الکترونیکی pbaghaei@mshdiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved