>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه‌ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا  
   
نویسنده اکرمی اعظم ,قنسولی بهزاد ,محمد علمی پوریا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:247 -270
چکیده    در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه فرهنگیاجتماعی ویگوتسکی و یافته‌های محققان در سنجش پویا تلاش شده‌است تا روشی نوین برای تعیین‌سطح توانایی ترجمه فارسیانگلیسی دانشجویان مترجمی ارائه شود. در این روش از دو مولفه ظرفیت یادگیری و مهارت کنونی ترجمه برای تعیین‌سطح دانشجویان استفاده شد. با استفاده از رویکرد تداخل‌گرا در سنجش پویا و طراحی آزمون رایانه‌ای و تشریحی تعیین‌سطح ترجمه، دانشجویان طی دو مرحله، در سه گروه طبقه‌بندی شدند. بعلاوه، با توجه به بسامد خطاهای دانشجویان در هریک از خردتوانش‌های ترجمه در فرآیند آزمون ، تعیین‌سطح به صورت مبحثی نیز صورت گرفت. نتایج آزمون آزمایشی نرم‌افزار نشان داد که آزمون، معیار معتبری برای سنجش قابلیت‌های کنونی و ظرفیت ذهنی افراد در مهارت ترجمه محسوب می‌شود و از سطح روایی و پایایی قابل توجهی برخوردار است. تحلیل نتایج آزمون بیانگر نقش برجسته سنجش ظرفیت یادگیری در کنار سنجش توانایی کنونی ترجمه در گروه‌بندی جامع‌تر دانشجویان است. اطلاعات حاصل از این سنجش می‌تواند در طراحی برنامه‌ریزی آموزشی آتی دانشجویان مفید واقع شود.
کلیدواژه تعیین‌سطح رایانه‌ای مهارت ترجمه، حوزه تقریبی رشد، سنجش پویا، رویکرد تداخل‌گرا در سنجش پویا، ظرفیت یادگیری، سنجش ترجمه
آدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران, دانشگاه امام رضا (ع), ایران
پست الکترونیکی por.m.alamy@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved