>
Fa   |   Ar   |   En
   روایی آزمون و عوامل بوجود آورنده واریانس نامربوط به سازه: بررسی نقش رایانه ،جنسیت، سن، زبان مادری، رشته تحصیلی در نتایج تافل آی بی تی Ibt  
   
نویسنده صالحی محمد ,نعمت زاده آرش
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:139 -166
چکیده    عوامل متعددی میتوانند در روایی یک آزمون تاثیر داشته باشند. آری ، جیکاب، سورنسون و واکر (2014) از آنها با عنوان عوامل واریانس نامربوط به سازه یاد میکنند. در برخی موارد، رایانه می‌تواند نتایج آزمون‌ها را به حاشیه ببرد و تبدیل به منبع تهدیدی برای روایی آزمون شود. علاوه بر یارانه، جنسیت، سن، زبان مادری و رشته تحصیلی نیز متغیرهایی هستند که میتوانند واریانس نامربوط به سازه تولید کنند. در تحقیق حاضر نمرات آزمون تافل آی بی تی به عنوان متغییر وابسته مورد تحقیق قرار گرفت. بدین منظور، صد نفر به پرسشنامه‌هایی در مورد آشنایی با رایانه و دیدگاهشان نسبت به رایانه پاسخ دادند و نیز در یک تافل آی بی تی شرکت کردند. در مرحله اول، سطح آشنایی با رایانه بررسی شد و در مرحله بعدی دیدگاه شرکت‌کنندگان در مورد رایانه و تاثیر سه متغیر مشخص‌شده (سن، جنسیت و زبان مادری) بر نتایج آزمون موردمطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان‌دهنده روابط معناداری بین این متغیرها و نمرات آزمون نبود.
کلیدواژه آشنایی با رایانه، روایی آزمون، واریانس نامربوط به سازه، آزمون های مبتی بر رایانه
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
پست الکترونیکی arash67nematzadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved