>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها  
   
نویسنده علوی محمد ,کیوان پناه شیوا ,فضلعلی فاطمه
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:471 -496
چکیده    یادگیری معکوس رویکرد نسبتاً جدیدی در تدریس است. در این رویکرد، برای ارتقاء یادگیری فعال و افزایش میزان مشغولیت ، جایگاه سخنرانی معلم در کلاس و تکلیف منزل با هم جابه جا می‌شود؛ به عبارت دیگر، سخنرانی و تدریس معلم به منزل و تکلیف و فعالیت به کلاس انتقال مییابد. این مطالعه به بررسی تاثیر روش معکوس در آموزش نومعلمان زبان انگلیسی پرداخته است؛ روش معکوس تا چه میزان بر مشغولیت و نگرش نومعلمان در توسعه حرفه‌ای آنها اثرگذار است. به این منظور تعداد 150 معلم زن که زبان انگلیسی تدریس می‌کردند، از موسسه‌های مختلف و مدارس غیرانتفاعی شهر تهران به روش هدفمند انتخاب شدند. معلم‌ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارداده شدند. دوره «مدیریت کلاس» به مدت شش هفته برگزار شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان مشغولیت معلم هادر کلاس معکوس در مقایسه با کلاس سخنرانی محور یا کلاس سنتی بیشتر بودو نگرش معلم‌ها به مدل توسعه حرفه‌ای معکوس مثبت بود. این مطالعه می تواند به عنوان مدلی نوین در توسعه حرفه ای معلمان موثر باشد.
کلیدواژه توسعه حرفه ای معکوس، مشغول بودن، نگرش، نو معلم، معلم های زبان انگلیسی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس البرز, دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی, ایران
پست الکترونیکی fazlalif@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved