>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش کیفی برداشت معلمان زبان از آموزش دستور در رویکرد ارتباطی و جایگاه این مقوله در کتابهای نوتالیف زبان انگلیسی  
   
نویسنده علوی مقدم بهنام ,داوری حسین ,خیر آبادی رضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:497 -525
چکیده    آموزش دستور زبان از موضوعات بحث برانگیز در حوزه آموزش زبان است که در نتیجه ظهور رویکردهای جدید آموزشی فراز و نشیب هایی داشته وبا ظهور رویکرد ارتباطی ، کماکان آموزش یا عدم آموزش دستور زبان مطرح است. از این رو، در مقاله حاضر، به بررسی منطق بهره گیری از آموزش دستور زبان در رویکرد ارتباطی پرداخته شده و سپس نظر به ورود این مقوله به کتابهای نوتالیف زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش که بر پایه رویکرد ارتباطی تدوین شده اند، به سنجش برداشت دبیران نسبت به این مقوله پرداخته شده است. در راستای نیل به این هدف، در قالب مصاحبه کانونی از هشت دبیر زبان ارزیابی به عمل آمد. یافته ها مبین آن است که دبیران زبان انگلیسی، برخلاف منطق حاکم بر بهره گیری آموزش دستور زبان در رویکرد ارتباطی، متاثر از نوعی تلقی رایج، آموزش دستور زبان در کتابهای جدید را در تعارض با رویکرد ارتباطی برمیشمارند؛ موضوعی که ضرورت دانش افزایی مدرسان در راستای اجرای برنامه جدید آموزش زبان را اجتناب ناپذیر می سازد.
کلیدواژه دستور زبان، رویکرد ارتباطی، کتاب های انگلیسی، برداشت دبیران
آدرس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی, ایران, دانشگاه دامغان, ایران, سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی, ایران
پست الکترونیکی rkheirabadi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved