>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی امکان آلودگی آب‏ه ای زیرزمینی جهت انتخاب مکان بهینۀ دفن پسماند در شهرستان کارون  
   
نویسنده صفایی پور مسعود ,بابایی علی اکبر ,عبیات محمود ,عبیات محمد
منبع آمايش سرزمين - 1399 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:521 -545
چکیده    رشد فزاینده جمعیت در کنار فعالیت‏های انسانی باعث افزایش تولید پسماند شده است. انتخاب مکان‏های نامناسب دفن پسماند امکان آلودگی آب‏های زیرزمینی را افزایش می‏دهد. هدف از این مطالعه پهنه‏بندی آسیب‏پذیری آب‏های زیرزمینی در شهرستان کارون در استان خوزستان جهت انتخاب مکان بهینه دفن پسماند بود؛ طوری که مکانی با کمترین آسیب‏پذیری آبخوان جهت دفن پسماند انتخاب شود. جهت پهنه‏بندی امکان آلودگی آبخوان از دو مدل سینتکسو گادس استفاده شد. پس از تهیه نقشه‏های آسیب‏پذیری دو مدل در نرم‏افزار gis، میزان تناسب اراضی جهت دفن پسماند اولویت‏بندی شد. نتایج نشان داد در مدل سینتکس حدود 455.22 هکتار از منطقه در محدوده آسیب‏پذیری بدون خطر آلودگی، 780.84 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری خیلی کم، 3281.31 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری کم، 12582.4 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری کم تا متوسط، 11169.9 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری متوسط تا زیاد، 9449.46 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری زیاد، 5844.15 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری خیلی زیاد، و 495.72 هکتار در محدوده کاملاً مستعد برای آلودگی قرار دارد. همچنین در مدل گادس حدود 215.576 هکتار از منطقه در محدوده آسیب‏پذیری قابل اغماض، 560.544 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری کم، 5169.08 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری متوسط، 37471.9 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری زیاد، و 641.9 هکتار در محدوده آسیب‏پذیری خیلی زیاد قرار دارد. در هر دو مدل کمترین آسیب‏پذیری سطح کوچکی از منطقه را پوشش داده (1.03 درصد در مدل سینتکس و 0.49 درصد در مدل گادس) و این سطح به منزله مکان بهینه دفن پسماند (اولویت 1) انتخاب می‏شود. سایر نواحی، به دلیل آسیب‏پذیری بیشتر آبخوان، در انتخاب مکان دفن پسماند در اولویت‏های بعدی قرار دارند.
کلیدواژه آسیب‏پذیری آبخوان، سینتکس، شهرستان کارون، مکان‌یابی دفن، گادس
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (خوزستان), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved