>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سبک رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران  
   
نویسنده بهرامی شهاب ,زردشتیان شیرین ,نوروزی رسول
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:101 -115
چکیده    هدف از این تحقیق تعیین اثر درک رفتارهای رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران بود. رفتارهای رهبری مربیان از طریق پرسش نامه lss، جو انگیزشی با پرسش-نامه pmcsq و رضایتمندی بازیکنان از طریق پرسش نامه asq اندازه گیری شد. نمونه آماری برابر کل جامعه آماری 174n= بود. در تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون چندمتغیره و در راستای تحلیل های تکمیلی و ارایه مدل از حیطه معادلات ساختاری (sem) استفاده شد. یافته ها نشان داد در بین رفتارهای مربیان، رفتار تربیت و آموزش و بازخورد مثبت توان پیش بینی رضایتمندی بازیکنان را داشتند (01/0p < ). بین جو مهارتی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبتی برقرار بود (01/0p < ) و جو مهارتی توان پیش بینی رضایتمندی بازیکنان را داشت (01/0p < ). از یافته ها چنین استنباط می شود که سبک رهبری مربیان به دو صورت مستقیم (01/0p < ) و غیرمستقیم (01/0p < ) از طریق جو انگیزشی می تواند بر رضایتمندی بازیکنان اثرگذار باشد. می توان نتیجه گرفت که مربیان برای ایجاد رضایتمندی بازیکنان باید به دو عامل سبک رهبری خود و جو انگیزشی ای که در تیم تولید می کنند توجه نمایند.
کلیدواژه رهبری ,جو عملکردی ,جو مهارتی ,رضایتمندی ,بسکتبال
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved