>
Fa   |   Ar   |   En
   کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی  
   
نویسنده محمد کاظمی رضا ,امیدی یاور
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:69 -86
چکیده    نوآوری، خلاقیت و تغییر، عوامل کلیدی و غیرقابل اجتناب ورزش اند. این مهم ما را بر آن می دارد تا گستره ورزش را از منظر کارآفرینی مورد مطالعه قرار دهیم. در سال های اخیر، گسترش رشته مدیریت ورزشی از یک سو، و توسعه رشته کارآفرینی از سوی دیگر، چارچوب جدیدی را در بستر ورزش پدید آورده اند؛ به گونه ای که در تلاقی این دو رشته رویکرد جدیدی از مدیریت ورزشی و کارآفرینی به وجود آمده است. از این رو، این مقاله قصد دارد تا با بررسی رابطه مابین کارآفرینی و ورزش، به بسط و توسعه کارآفرینی در مدیریت ورزشی نایل گردد. با مطالعه اطلاعات به دست آمده از رشته های اقتصاد و بازاریابی ورزشی، فرصت شناسایی نوآوری ها، پیشگامی ها و خطرپذیری های حادث شده در ورزش فراهم آمده، و از این طریق ابعاد کارآفرینی در این حوزه آشکار می گردد. همچنین، این مقاله با معرفی انواع مختلفی از کارآفرینی، که در حوزه ورزش و مدیریت ورزشی واقع شده اند، به طور ضمنی به خلا مطالعاتی که مابین رشته های کارآفرینی و مدیریت ورزشی وجود دارد نیز اشاره می کند. در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده و اشاراتی برای علاقه مندان مطرح گردیده است.
کلیدواژه ورزش ,کارآفرینی ,نوآوری ,پیشگامی ,خطرپذیری
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved