>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط سبک های مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند  
   
نویسنده شجاعی وحید ,تجاری فرشاد ,سلیمانی تپه سری بهاره ,محمدیان عسگری
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:57 -67
چکیده    هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک های مختلف مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط دوطرفه بین مدیر و کارمند با تاکید بر ویژگی های دموگرافیک بود. 100 نفر آزمودنی (32 مدیر و 68 کارمند) شامل مدیران و کارمندان سطوح مختلف در اداره کل تربیت بدنی استان مازندران و هییت های مختلف ورزشی دو پرسش نامه lmx-7 و roci-? را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد از نظر کارمندان، تاثیر سبک های مختلف مدیریت تعارض بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند معنی دار است، همچنین تاثیر سبک سازش بر متغیر وابسته معنی دار بوده است. البته با توجه به بتای به دست آمده تاثیر سبک همکاری نیز مثبت است، اما معنی داری آن مورد تایید قرار نمی گیرد. همچنین از نظر مدیران تاثیر سبک سازش و انسجام بر متغیر وابسته معنی دار است. البته با توجه به بتای به دست آمده تاثیر سبک همکاری و رقابت نیز مثبت است، ولی تاثیر سبک رقابت و اجبار بیشتر از سبک همـکاری است، اما هیچ کدام از این ها به طــور معنی دار مورد تایید قرار نمی گیرند. نتیجه کلی نشان می دهد از میان سبک های مختلف مدیریت تعارض، سبک های سازش و همکاری بیشترین تاثیر را بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند از نظر کارمندان دارند، اما فقط تاثیر سبک سازش معنی دار است، لذا باید مدیران و کارمندان را تشویق کرد تا با اتخاذ سبک انسجام و همکاری در برخورد با تعارض، باعث افزایش اثربخشی سازمانی گردند.
کلیدواژه مدیریت تعارض ,سبک مدیریت تعارض ,کیفیت ارتباط مدیر- کارمند ,سازمان ورزشی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved