>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان های شهری (نمونه موردی خیابان دانشجو مشهد)  
   
نویسنده مستوفی آذین ,سروری هادی
منبع مطالعات شهري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:57 -68
چکیده    امروزه خیابان‌های شهری به سبب وجود کاربری‌های مختلف، از جمله تاثیرگذارترین عناصر شهری در زندگی روزمره شهروندان هستند. اما متاسفانه بی توجهی طراحان و برنامه ریزان شهری به تاثیرات کاربری‌ها بر رفتار عابران، اثرات نامطلوبی بر کیفیت‌های فضای شهری از جمله تعاملات اجتماعی و تنوع بخشی فعالیت‌ها را به همراه داشته است. در این بین بررسی پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که در ادبیات طراحی شهری مطالعه رفتارهای عابران صرفا معطوف به حرکت پیاده بوده و به تاثیر انواع کاربری‌ها بر رفتار عابران در فضاهای شهری کمتر توجه شده است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا با بررسی تاثیر کاربری‌ها بر انواع فعالیت‌ها و رفتار عابران علاوه بر تامین خلاء تحقیقاتی موجود پیرامون عوامل عملکردی موثر در ایجاد سرزندگی در طراحی شهری به فراهم نمودن زمینه مطلوب جهت ایجاد تنوع رفتاری با تاکید بر نوع کاربری در خیابان دانشجو‌‌ی مشهد بپردازد. لذا مخاطب اصلی این مقاله را می‌توان طراحان و برنامه ریزان شهری دانست. مقاله حاضر به صورت کیفی و از نوع توصیفیتحلیلی است و در آن از روش‌هایی نظیر مشاهده و ثبت الگوهای رفتاری، برای بررسی رفتار عابران و انجام دادن بازدیدهای میدانی و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات پیرامون کاربری‌ها استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده از این طریق به کمک آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد میان کاربری‌ها و رفتار عابران رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتیجه به دست آمده دراین مقاله حاکی از آن است که کاربری‌های با مقیاس عملکردی ناحیه و کاربری‌های با میزان تناوب مراجعه یک یا چند بار در ماه و پاسخ گو به نیازهای ثانویه، قادر به ایجاد رفتارها و فعالیت‌های متنوع تر عابران در خیابان هستند.
کلیدواژه کاربری، فعالیت، رفتار، عابران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی sarvari_hadi@mshdiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved