>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد  
   
نویسنده منتظرالحجه مهدی ,شریف نژاد مجتبی
منبع مطالعات شهري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:17 -28
چکیده    رشد کمی و گسترده شهرها و فضاهای شهری به ‌ویژه فضاهای فراغتی در دوران معاصر موجب گردیده است تا نحوه استقبال و بهره‌برداری از فضاهای عمومی گذران اوقات فراغت در شهرها بدون توجه به دیدگاه استفاده‌کنندگان از آنها و چگونگی طراحی و تجهیز این فضاها صورت پذیرد. در توسعه شهرها، پارک‌های عمومی به‌ عنوان بخش مهمی از عناصر شهری در ارتباط با نحوه گذران زندگی شهروندان از یک ‌طرف و به ‌عنوان یکی از عوامل مهم ارتقا دهنده سیمای بصری شهرها و کاهش آلودگی‌های صوتی و بصری از طرف دیگر ایفای نقش می‌نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر دیدگاه استفاده‌کنندگان از دو پارک اصلی شهر یزد با عناوین پارک کوهستانی و پارک بزرگ شهر انجام شده است. حجم جامعه مادر برای پارک کوهستانی سه هزار و 600 نفر و برای پارک شهر دو هزار و 400 نفر برآورد شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و با روش پیمایشی و همبستگی و به کمک پرسشنامه و مطالعات اسنادی انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و از شیوه نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. روایی ظاهری پرسشنامه به کمک اساتید دانشگاه یزد و پایایی آن به ‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره و دو مرحله‌ای استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که بین معیارهای چهارگانه آسایش و راحتی، دسترسی به خدمات و تسهیلات فراغتی، امنیت و زیبایی‌شناسی با دیدگاه ذهنی استفاده‌کنندگان از فضای پارک‌های شهری رابطه معنی‌داری وجود دارد و معیار امنیت و شاخص‌های مرتبط با آن بالاترین میزان رابطه معنی‌داری را در شکل‌گیری دیدگاه ذهنی استفاده‌کنندگان از پارک‌های شهری دارد.
کلیدواژه فراغت، دیدگاه ذهنی، شهر یزد، پارک کوهستان، پارک بزرگ شهر
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده هنر و معماری, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده هنر و معماری, گروه شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی sharifnejad@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved