>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان)  
   
نویسنده مختاری ملک آبادی رضا ,علی اکبری اسماعیل ,خسروی بختیار
منبع مطالعات شهري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:5 -16
چکیده    امروزه دستیابی به توسعه پایدار به طور عام و توسعه پایدار شهری به طور خاص به عنوان یکی از اهداف بنیادین برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در همه سطوح سازمان فضایی (محلی، منطقه‌ای و جهانی) مطرح است. در راستای نهادینه شدن این هدف اساسی در تمامی ابعاد (به ویژه در سطح محلی) تاکید بر جهت‌گیری برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مورد تاکید برنامه‌ریزان می‌باشد. گفتنی است که دستیابی به توسعه پایدار و میزان پایداری عرصه‌های فضایی به ویژه شهرها متاثر از عوامل و فرایندهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... می‌باشد. در بین فرایندهای مختلف تاثیر‌گذار، یکی از فاکتورهای مهم، موقعیت فضایی و به خصوص موقعیت مرزی و روابط مختلف فضایی بین سکونتگاه‌های متاثر از این جریان می‌باشد که می‌تواند بر ساختار و عملکرد یک فضای جغرافیایی تاثیر داشته باشد. شهر مریوان در استان کردستان به خاطر برخورداری از موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مجاورت مرز عراق از این جریان بی‌تاثیر نبوده است. تحقیق فرا رو سعی بر این دارد که با سنجش وضعیت شاخص‌های توسعه پایدار این شهر نسبت به شهرهای غیرمرزی، تاثیر مرز را بر پایداری شهر مریوان بررسی نماید. بنابراین برای دستیابی به این هدف، روش‌های میدانی و بهره‌گیری از تکنیک پرسشنامه  و اسناد و اطلاعات رسمی مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و روش‌های آماری همچون تحلیل رگرسیونی تک متغیره، آزمون t تک نمونه‌ای و روش تاکسونومی سنجیده شد. براساس نتایج حاصل، موقعیت مرزی تاثیر قابل توجهی در زمینه مختلف بر توسعه شهر مریوان گذاشته و نتایج تحقیق نیز مبین این امر است؛ به طوری که در بیشتر گویه‌هایی که با مضمون تاثیرات مثبت موقعیت مرزی بر توسعه شهرها طرح گردیده‌اند، از دیدگاه پاسخگویان، موقعیت مرزی تاثیرات مثبت قابل توجهی در بیشتر شاخص‌ها داشته است.
کلیدواژه شهرهای مرزی، پایداری شهری، مریوان
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی bakhtar.khosravi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved