>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق 3 و 11 شهر تهران)  
   
نویسنده مظفری نگین ,لطیفی بیتا ,برکپور ناصر
منبع مطالعات شهري - 1394 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:77 -92
چکیده    سنجش رضایتمندی سکونتی، که به عنوان جز مهم کیفیت محیط زندگی افراد شناخته شده، به مثابه ابزاری برای ارزیابی تصمیمات و سیاستگذاری‏های شهری است تا با مشخص کردن بازخورد آن‏ها، زمینه‏ای برای اقدامات و پیشنهادات آینده فراهم نماید. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی و سنجش میزان آن در دو محله از شهر تهران صورت گرفته است. برای این منظور از طریق بررسی رویکردهای پژوهشگران مختلف مدل عملیاتی سنجش رضایتمندی استخراج گردید، در این مدل معیارهای موثر بر رضایتمندی در پنج دسته معیارهای عینی فرد، عینی محیط، عینی مسکن، ذهنی فرد و ذهنی محیط طبقه‌بندی شده‏اند و از طریق روش پیمایشی و تبدیل این معیارها به سوالات پرسشنامه، میزان رضایتمندی محله1 (واقع در منطقه سه) و محله2 (واقع در منطقه 11) با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی‏های صورت گرفته نشان می‏دهد که در محله1 بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی مربوط به معیارهای عینی مسکن و عینی محیط است و در محله2 مربوط به معیارهای ذهنی محیط و ذهنی فرد می‏باشد و بطور کلی میزان رضایتمندی در محله1 (بین سطح متوسط و راضی) بیشتر از محله2 (بین سطح ناراضی و متوسط) می‏باشد.
کلیدواژه رضایت مندی سکونتی، کیفیت زندگی، واحد همسایگی، واحد سکونتی.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه هنر تهران, ایران
پست الکترونیکی barakpur@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved