>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی پهنه های همگن جریانی بر اساس جابه جایی های فضایی و الگوهای سفر- مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران  
   
نویسنده تدین سپیده ,داداش پور هاشم
منبع مطالعات شهري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:61 -76
چکیده    الگوهای مختلف جابجایی فضایی، حاصل تاثیر عوامل مختلف سکونت، اشتغال و سطح درآمدند. در واقع نسبت به درجه انحراف از میزان رضایت افراد از ارائه این قبیل عناصر، پراکندگی و جابجایی­های فضایی اتفاق افتاده و الگوهای مختلف فضایی شکل می‌گیرد. بر این اساس، در سطح منطقه کلانشهری تهران با توجه به نحوه پراکندگی این عناصر، انواع مختلفی از جابجایی­های فضایی و الگوهای سفر شکل گرفته است. شناسایی پهنه­های همگن جریانی در این منطقه، علاوه بر آنکه درکی از ساختار فضایی منطقه به دست می‌دهد، می­تواند موجب برنامه‌ریزی برای الگوهای بهینه جابجایی­ فضایی در سطح منطقه شود. از این رو، در این پژوهش با بهره­گیری از روش توصیفی _ تحلیلی و با استفاده از ابزار تحلیل شبکه، بر اساس داده­های مرتبط با جریان سفر افراد در سال 1385 به عنوان در دسترس­ترین و مستندترین آمار موجود تا زمان انجام پژوهش، به شناسایی پهنه­های همگن جریانی و ویژگی­های آنها پرداخته شده است. در این راستا چگونگی برقراری پیوندهای ارتباطی میان شهرها در سطح منطقه کلانشهری و شکل­گیری سطوح مختلفی از کانون­های جذب و تولید سفر، راهنمای این پژوهش بوده است. نتایج یافته­های حاصل از این مطالعه، به شناسایی سه پهنه همگن در سطح منطقه کلانشهری تهران منجر شده است که در هر یک از پهنه­ها جابجایی­های صورت گرفته بیشتر و منسجم­تر از سایر پهنه­ها بوده است. پهنه نخست به مرکزیت کلانشهر تهران و کلانشهر کرج، بیشترین سطح از میزان روابط و جابجایی­ها را به خود اختصاص داده و همچنین پیوندهای قوی­تری را با سایر پهنه­ها برقرار کرده است، اما پهنه­های شرقی و غربی به دلیل فاصله زیاد از یکدیگر رابطه جریانی قوی را با همدیگر شکل نداده­اند.
کلیدواژه جابجایی های فضایی ,الگوهای سفر ,ساختار فضایی ,تحلیل شبکه ,منطقه کلانشهری تهران
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استادیار دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی h-dadashpoor@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved