>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)  
   
نویسنده کشانی همدانی مینا ,قلعه نویی محمود ,دانشپور عبدالهادی ,فرامرزی سالار ,شاهیوندی احمد
منبع مطالعات شهري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:19 -30
چکیده    توجه به جنبه­های زیبایی­شناختی فضاهای عمومی شهری در طراحی شهری از این جهت اهمیت ویژه­ای دارد که کاربران آن ادراک زیبایی­شناختی یکسانی ندارند و فضا لزوماً پاسخگوی همه طیف­ها از این دیدگاه نمی­باشد. پژوهش پیشِ رو با فرض وجود تفاوت در ادراک زیباشناختی محیط در گروه­های سنی متفاوت، به این پرسش پاسخ داده است که چه ترجیحات زیباشناختی در فضای شهری بین گروه­های سنی مختلف وجود دارد و اولویت­بندی متغیرهای مرتبط با آن در دو گروه سنی کودک و بزرگسال به چه صورت است. از آنجا که مطالعات زیبایی­شناسی در دو بعد نظری و تجربی مورد بحث قرار گرفته، توجه به جنبه­های بصری در طراحی شهری و زیبایی­شناسی تجربی به عنوان اساس پژوهش قرار گرفت. با مبنا قرار دادن دیدگاه سانتایانا مبتنی بر دسته­بندی زیبایی­شناسی محیطی در سه دسته حسی، فرمی و نمادین، پژوهش حاضر میزان توجه به هر دسته را در گروه­های مورد مطالعه بررسی نموده است. پژوهش از نوع کاربردی بوده، با بهره­مندی از ترکیب روش کمی و کیفی و به صورت توصیفی _ تحلیلی دو گروه مورد مطالعه را مقایسه نموده است. روش یافته­اندوزی با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای، میدانی و تکمیل نقاشی کودک و پرسشنامه به تعداد 750 مورد در قالب طیف لیکرت در دو گروه یاد شده بوده که در نهایت با استفاده از نرم­افزار spss مورد ارزیابی و استخراج نتایج قرار گرفته که بر اساس فرمول آماری کوکران در جامعه آماری، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در اولویت­بندی ترجیحات متغیرهای زیباشناختی بین دو گروه سنی و اهمیت متغیرهای فرمی از دیدگاه کودکان تفاوت وجود دارد. از میان سه دسته زیبایی­شناسی یاد شده، بیشترین ترجیحات زیباشناختی کودکان به لحاظ فراوانی در دسته متغیرهای فرمی قرار می­گیرد.
کلیدواژه زیبایی شناسی شهری ,فضای شهری ,کودکان ,بزرگسالان ,اصفهان
آدرس دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده, دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان, ایران, دانشگاه هنر اصفهان, استادیار و مدیرگروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان, ایران, استادیار و مدیرگروه شهرسازی دانشگاه علم و, استادیار و مدیرگروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران, ایران, دانشگاه اصفهان, استادیار، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان, ایران, استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه, استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان , ایران
پست الکترونیکی a_shahivandi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved