>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر موفقیت فضای عمومی (خیابان و پارک) در ذهن و رفتار شهروندان آنکارا و تهران با تاکید بر نقش نظام برنامه ریزی فضای عمومی  
   
نویسنده رشیدپور نازیلا ,سعیدی رضوانی نوید
منبع مطالعات شهري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:5 -18
چکیده    فضاهای شهری برای موفقیت باید پاسخگوی کاربران خود باشند و طوری طراحی و مدیریت شوند که نیازهای استفاده­کنندگان خود را برطرف سازند. آگاهی از نیازها و ترجیحات مردم و طراحی فضا با در نظر گرفتن این نیازمندی­ها یکی از مهمترین شروط موفقیت فضای عمومی است. مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، رفتار مردم در شهرهای بزرگ را بسیار شبیه هم می­داند، در حالی که براساس این ادعا، این همانندی میان مردمی که با همان ملیت در شهرهای کوچک زندگی می­کنند، بسیار کمتر است. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق مقایسه تطبیقی میزان این ­همانی عوامل موثر در موفقیت فضای عمومی در ذهن و رفتار شهروندان و قیاس نقش بالقوه نظام برنامه­ریزی در ارتقای موفقیت فضای عمومی در دو شهر تهران و آنکارا می­باشد. در این تحقیق که بر­اساس ماهیت و روش توصیفی و از نظر شیوه نگارش توصیفی _ تحلیلی است، به منظور شناسایی مهمترین عوامل موثر در موفقیت فضای عمومی از دیدگاه کاربران (جنبه ذهنی)، میزان تطابق عوامل ذهنی یاد شده با ویژگی­های عینی فضاهای منتخب کاربران (جنبه عینی) و مقایسه تطبیقی میزان شباهت نتایج در دو شهر یاد شده از روش کیفی ریپ (تحقیق توصیفی موردی) و ابزار مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده ­است. به منظور بررسی مقایسه­ای نقش نظام برنامه­ریزی در موفقیت فضاهای عمومی نیز روش تحلیل محتوا و مطالعه اسنادی به­کار رفته ­است.حجم نمونه در این تحقیق بر­اساس روش ریپ 300 نفر می­باشد که از جامعه آماری دانشجویان رشته معماری و طراحی صنعتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز(150 نفر) و متو آنکارا (150نفر) به صورت تصادفی انتخاب شده ­است. نتایج تحقیق فرض یکسان بودن اولویت­ها و نیازهای مردم در شهرهای بزرگ را تایید نموده و نشان می­دهد که تفاوت اندکی میان ذهنیت شکل گرفته از یک فضای موفق با ترجیح فضا برای حضور در اوقات فراغت وجود دارد و ذهنیت شهروندان با عینت اتفاق افتاده تقریباً منطبق است. یکسان بودن افق طرح در برنامه­ریزی از مقیاس ملی تا محلی، وجود برنامه­ریزی در سطح ملی برای جذب توریست و مطرح ­شدن آنکارا به عنوان یک شهر جهانی و تلاش برای کسب جایگاه در میان کشورهای اروپایی از مواردی است که توجه به کیفیت فضای عمومی در آنکارا را ارتقا داده؛ هر چند برنامه­ریزی جامع مستقلی برای فضاهای عمومی در این شهر همانند تهران وجود ندارد.
کلیدواژه فضای عمومی موفق ,نظام برنامه‌ریزی ,تطابق ذهنیت و عینیت رفتاری شهروندان
آدرس مدرس مدعو گروه شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی, مدرس مدعو گروه شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی, عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
پست الکترونیکی navidsaeidirezvani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved