>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین ابعاد موثر بر منظر خیابان درجهت ارتقای خوانش کیفی منظر فضاهای شهری مطالعه موردی: خیابان های بافت مرکزی شهر همدان  
   
نویسنده وحدت سلمان ,سجادزاده حسن ,کریمی مشاور مهرداد
منبع مطالعات شهري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:17 -36
چکیده    شهرها با منظر خود در معرض قضاوت ناظران قرار می گیرند. اما مسئله مهم در این میان، نحوه درک و خوانش منظر شهری از سوی مردم و کاربران فضاست. در این پژوهش سعی شده، ابعاد و عوامل موثر در خوانش منظر خیابان، تبیین و اولویت هر یک از عوامل نسبت به مکان های مورد مطالعه از دیدگاه شهروندان در راستای ارتقای کیفی منظر فضاهای شهری همدان مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا در انجام این پژوهش، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و شیوه‌های مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه‌ای و از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده و پیمایش در بستر مطالعات میدانی بهره گرفته است. همچنین به منظور تحلیل چارچوب مفهومی پژوهش و پاسخگویی به سئوال­های تحقیق، از مدل فرآیند تحلیل شبکه و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، مولفه های خوانش منظر خیابان را می توان در دو بعد عینی و ذهنی و سه مولفه، زیباشناختی (عینی_ذهنی)، معنایی_ادراکی، عملکردی_فعالیتی و پنجاه و نه شاخص طبقه بندی و ارائه نمود. همچنین بررسی ها نشان می دهند، ارزش کیفی منظر خیابان های مرکزی شهر همدان در سطح متوسطی قرار دارد که با استفاده از عواملی چون ارتقای نظم بصری خیابان، ساماندهی جداره ها و بناهای قدیمی، زمینه سازی حضور هنرهای خیابانی و گرافیکی، تعریف و تقویت نشانه ها در بعد معنایی و کالبدی می توان به منظور ارتقای سطح خوانش شهروندان و مطلوبیت منظر این فضاها اقدام نمود.
کلیدواژه منظر خیابان، خوانش منظر، نظم بصری، محیط شهری، همدان
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده هنر و معماری, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده هنر و معماری, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده هنر و معماری, ایران
پست الکترونیکی m.kmosher@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved