>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز  
   
نویسنده بابانسب رسول ,ضرابی اصغر
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 0 - شماره : 13 - صفحه:57 -70
چکیده    پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز تدوین یافته است. نوع تحقیق با توجه به هدف؛ کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش های اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان ساکن در مناطق دهگانه شهر تبریز می باشند که با استفاده از فرمول برآورد نمونه کوکران تعداد و حجم نمونه افراد مورد مطالعه برابر با 322 نفر تعیین و برای اطمینان بیشتر با 10 درصد افزایش، تعداد نهایی نمونه آماری به 354 نمونه افزایش یافته است. تعداد نمونه برای هر منطقه از طریق روش وزن دهی متناسب با جمعیت آن منطقه مشخص شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و آزمون‌های آماری پیرسون و تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ict و مراکز خدمات رسانی الکترونیک، پس از انجام آزمون تی تک نمونه ای، میانگین و میزان t به ترتیب برابر با 19/3 و 13/5 بوده که دسترسی نسبتاً مناسبی را به این امکانات نشان می دهد. از نظر شاخص های شهروند الکترونیکی میانگین بدست آمده 79/2 با در نظر گرفتن زیرساخت ها؛ در سطح مطلوبی قرار دارد. از دید شهروندان در استفاده ای که از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند نتایج نشان می دهد که استفاده بهینه از آن و شکل گیری شهر الکترونیک می تواند آثار مثبتی بر ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی توسعه پایدار شهر بر جای نهد. پس از انجام آزمون تی تک نمونه ای، میانگین و میزان t به ترتیب برابر با 71/3 و 03/19 بوده است. با توجه به تجربه استفاده از ict، بالای 79 درصد شهروندان موافق با ضرورت استفاده از ict و ایجاد شهر الکترونیک هستند؛ در نتیجه رابطه معناداری بین آمادگی الکترونیکی شهروندان و پذیرش اثرات استفاده از ict و گسترش شهر الکترونیک وجود دارد، شدت همبستگی 433/0 r= حاکی از رابطه مثبت و رو به بالای بین این دو متغیر است. بنابراین شهروندان ضمن متوجه بودن به ضرورت آموزش‌هایی با متد و محتوایی نوین، نقش ict را کاربرد بسیار ارزشمندی به منظور تجربه زندگی بهتر می دانند.
کلیدواژه فناوری اطلاعات و ارتباطات ,شهروند الکترونیک ,شهر الکترونیک ,توسعه پایدار شهری ,شهر تبریز
آدرس دانشگاه اصفهان, جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی a.zarabi@geo.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved