>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ترجیح و ادراک مردم از پارک های شهری طبیعی- ارگانیک و منظم - هندسی (نمونه موردی پارک لاله و پارک دانشجو)  
   
نویسنده فیضی محسن ,مظفر فرهنگ ,رعیتی دماوندی مهرانه ,عظیمی مریم
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 0 - شماره : 13 - صفحه:5 -16
چکیده    در دهه های پایانی قرن بیستم تغییر سریعی در نگرش ها نسبت به طبیعت درمحیط شهری به وجود آمده است که نشان می دهد اگاهی  بیشتری نسبت به طبیعت در میان عموم مردم و متخصصان ایجاد شده است. مزایا و فواید ارتباط با طبیعت توسط روان شناسان محیطی مورد تحقیق وبررسی قرارگرفته است و میتوان گفت که چنین ارتباطی برای سلامت انسان ضروری است و وجود مناطق باز و طبیعی مزایای زیبایی شناسی و روانی زیادی در بر دارد. برای افزایش استفاده عموم از فضاهای سبز شهری بهتر است این فضاها بر اساس ترجیحات و نیازهای عموم مردم طراحی شوند. پژوهش هایی وجود دارد که نشان می دهد در کشورهای غربی و به ویژه اروپایی برخی از مردم به منظر طبیعی و نامنظم در مناطق شهری  اهمیت نمی دهند و  آن را نامرتب ، ناهنجار، بی ارزش یا حتی ترسناک میدانند و منظرهای شهری منظم و طراحی شده را ترجیح میدهند.  این پژوهش دیدگاه  مردم را نسبت به منظرهای ارگانیک شهری در مقایسه با طرح های منظم تر و هندسی بررسی می کند. نظر عموم با استفاده از پرسش نامه با نمونه گیری تصادفی در دو فضای ارگانیک، و منتظم و هندسی مورد سنجش قرار گرفته و این دو شیوه طراحی با هم مقایسه شدند. نتایج نشان میدهد اگرچه استفاده کنندگان از هر دو پارک فواید و ویژگی های مثبت را در هر یک از آنها اشاره می کنند( در جزئیات) اما  به طورکلی جامعه مورد مطالعه درک مشخصی از طراحی ارگانیک و طبیعی نداشته، الگوی شطرنجی را برای فضاهای سبز شهری ترجیح می دهند و برای آن فواید و ارزش های بیشتری قائلند. شناخت درک و دریافت مردم از شیوه های طراحی منظر و توجه به ترجیحات و نیازهای آنها در استفاده از فضاهای سبز می تواند به طراحان منظر در طراحی این فضاها و نیز افزایش استفاده از آنها کمک کند.
کلیدواژه منظر ارگانیک و طبیعی ,منظر منظم و هندسی ,شیوه طراحی منظر ,ترجیحات منظر ,ادراک منظر
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی mazimi680@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved