>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه  
   
نویسنده هاشم پور رحیم ,محمودی آذر امین ,مومن مرعشی سید فواد
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:33 -46
چکیده    در دهه های اخیر موضوع کیفیت زندگی شهری و ارتقای رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی خود توجه بسیاری از محققان و سازمان های جهانی را به خود جلب کرده است؛ تا آنجا که سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی با نام گزارش انسانی منتشر می کند و در آن شهرهای مختلف جهان را از نظر سطح کیفیت زندگی موجود مورد مقایسه قرار می دهد. کیفیت زندگی دارای معیارهای مختلفی است که یکی از مهمترین معیارهای آن کیفیت و امنیت کالبدی است که توجه به آن موجب کاهش مشکلات فراوانی از قبیل زوال نشاط و شادابی و سرزندگی، عدم احساس آرامش از حضور در فضا و ... می شود. هدف این تحقیق ارزیابی کیفیت زندگی شهری با توجه به معیار کیفیت و امنیت کالبدی در سکونتگاه هاست. بر این اساس معیار کیفیت و امنیت کالبدی از دو وجه عینی و ذهنی در بافت قدیمی شهر ارومیه به عنوان نمونه موردی، مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی _ تحلیلی بوده و در آن از ابزار پرسشنامه، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک های فازی، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیلداده های کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رضایت از دسترسی به خدمات، اثر مثبت و معناداری را به لحاظ آماری بر کیفیت زندگی ذهنی وارد می کند و افزایش رضایتمندی ساکنان از متغیرهای معیار کیفیت و امنیت کالبدی، سبب افزایش رضایتمندی از کیفیت زندگی ذهنی می شود. این یافته ها به برنامه ریزان شهری گوشزد می کند کهعوامل کالبدی نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی از کیفیت زندگی شهروندان دارد.
کلیدواژه کیفیت زندگی ,شاخص های ذهنی ,شاخص های عینی ,کیفیت و امنیت کالبدی ,بافت قدیمی شهر ارومیه
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین, ایران, برنامه ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام, برنامه ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین, ایران, عضو هیئت علمی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علم, عضو هیئت علمی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علم و فن ارومیه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved