>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ادراک بصری فضایی میدان امام‌حسین (ع)  
   
نویسنده مدیری آتوسا ,نوراللهی اسکویی نیکو
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:75 -84
چکیده    پرداختن به محیط از جنبه کالبدی _ زیباشناختی یعنی پرداختن به مباحثی که حس بینایی را مدنظر قرار داده و سبب­ساز پیوند شناختی _ ادراکی شهروندان از فضاهای شهری است. در تحلیل این جنبه از محیط، ارزیابی پیام­های بصری، ویژگی­های موثر در نحوه ادراک، سازوکار دستگاه بینایی، ویژگی­های فردی و محیطی نقش بسزایی دارند. این مقاله نیز به ارزیابی کیفیت بصری میدان امام­حسین (ع) و تاثیر آن بر چگونگی ادراک ناظران، بر پایه پارامترهایی که به طور همزمان، هر دو بعد بصری و ادراکی را تحت شعاع خود قرار می­دهند، پرداخته است. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، از نوع کیفی و بر اساس هدف از نوع ارزیابی بوده و رویکرد آن ارزیابی وضع موجود بر پایه تحلیل محتوای داده­های به دست آمده از دو روش مشاهده و مصاحبه است. با توجه به معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شده، نتایج پژوهش نشان می­دهد ادراک فضایی افراد، عموماً از نظر مادی و احساسی، تشابهات بسیاری با یکدیگر دارند اما ادراک معنایی یعنی تفسیر و ارزیابی آنها متفاوت خواهد بود. همچنین طرح ساماندهی میدان، توانایی برقراری ارتباط مناسب بین فرم و عملکرد فضایی آن را نداشته و در واقع میدان با وجود داشتن یک طرح از پیش اندیشیده شده و نیز کاراکتر خاص و متمایز کالبدی، موفق به برقراری ارتباط معنی­دار بین عناصر الحاقی با زمینه کالبدی نبوده و در نتیجه موجب ادراک نامطلوب بصری _ فضایی شهروندان شده است. به اعتقاد محقق، این ارتباط ناموفق، مهم­ترین نقطه ضعف میدان بوده و منجر به شکل­گیری طرح­واره­ها و تصویر ذهنی نامطلوب از میدان در ذهن شهروندان شده است. 
کلیدواژه احساس محیط ,ادراک محیط ,الگوهای سازمان‌دهی بصری ,زیبایی‌شناسی بصری ,میدان امام‌حسین (ع)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved