>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تاثیر مولفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری (نمونه‌ موردی: پارک مردم همدان)  
   
نویسنده لطیفی امین ,سجادزاده حسن
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:3 -18
چکیده    پارک­های شهری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی ایفا می­کنند. بسیاری از نظریه­پردازان شهری پارک­های شهری را به عنوان یکی از اجزای اصلی یک سیستم شهری می‌دانند، زیرا در کنار نقش کارکردی خود باعث افزایش اجتماع­پذیری در فضاهای شهری می‌شوند. بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای برآورده ساختن نیازهای مردم، باید به رفتارهای شکل دهنده‌ این فضاها توجه کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی که کارایی اغلب پارک­های شهری در نتیجه‌ عدم انطباق نیازهای کاربران با کیفیات محیطی متناسب با قلمروهای رفتاری، در سطح پایینی می­باشد، لزوم توجه به برنامه‌ اصولی و مبتنی بر رفتار استفاده‌کنندگان در اینگونه فضاها، ضروری می‌نماید. پارک مردم در شهر همدان به عنوان نمونه‌ مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. هدف از این مطالعه، شناسایی و ارزیابی محرک‌ها و الگوهای رفتاری کاربران در قالب نیازها و کیفیت‌های محیطی در پارک‌های شهری است. پژوهش حاضر، یک تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی _ تحلیلی است و به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی است که، الگوها و قلمروهای رفتاری چه تاثیری در ارتقای کیفیت محیطی در پارک­های شهری دارند؟ در این پژوهش برای تدوین چارچوب نظری، ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ادبیات و مبانی نظری موضوع به تفصیل بیان شده و سپس با تحلیل رویکردهای موجود با تاکید بر الگوهای رفتاری، سعی در استدلال منطقی مباحث و در نتیجه تدوین چارچوب مفهومی برای پژوهش شده است. برای این منظور، علاوه بر تحلیل کیفی فضای شهری مورد مطالعه و بررسی چگونگی رفتارهای شکل گرفته شده در فضا به سبب وجود ویژگی­های فضایی موجود در آن، به تحلیل کمّی شاخص‌ها با استفاده از طراحی پرسشنامه و نقشه­های رفتاری بر اساس حجم نمونه و تبدیل یافته­های کیفی به مولفه­های کمّی از طریق نرم­افزارSPSS  پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد از سویی نیازهای انسانی نتیجه‌ تاثیر رفتار بر فضا و محیط است و قابلیت محیط، زمینه­ساز انجام رفتارهاست و از سویی دیگر، ارتقای کیفیت محیطی و تاثیر مولفه‌های آن بر قلمروها و الگوهای رفتاری در پارک­های شهری صرفاً مفهومی کمّی و تکنیکی نبوده، بلکه با مفاهیم کیفی نیز در ارتباط است.
کلیدواژه کیفیت محیطی ,الگوهای رفتاری ,پارک‌های شهری ,پارک مردم همدان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران
پست الکترونیکی sajadzadeh@basu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved