>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)  
   
نویسنده بحرینی سید حسین ,ایزدی محمد سعید ,مفیدی مهرانوش
منبع مطالعات شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:17 -30
چکیده    این مقاله به بررسی سیرتحول رویکردها و سیاست­های نوسازی شهری از نخستین اقدامات در چارچوب بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار می­پردازد. در دهه­های اخیر، سیاست­های متعددی در رویارویی با مسئله  افت کیفیت محیطی، منزلت اجتماعی و سرزندگی اقتصادی شهرها (به ویژه در نواحی درونی آنها) مطرح و برنامه­های گوناگونی در این خصوص به اجرا درآمده­اتد. در یک نگاه تحلیلی_تاریخی مراحل متمایزی در فرآیند تکاملی این سیاست­ها قابل تشخیص هستند.  طی سه دهه  اخیر در کشورهای توسعه یافته متاثر از دگرگونی­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین در گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی به منظور حل معضلات و تنگناها در محدوده­های شهری رو به افول، رویکردهای مختلفی در تئوری و عمل تجربه شده­اند. ادبیات موجود در این عرصه تا آغاز هزاره  سوم میلادی به این رویکردها و عوامل موثر بر آنها و همچنین تاثیرات آنها بر تحولات شهرها به شکل مشروحی پرداخته است. در سال­های اخیر با اولویت یافتن پارادایم(الگو) پایداری، توسعه  پایدار و رویکرد بازآفرینی شهری پایدار، عرصه  موضوعی جدیدی در ادبیات جهانی مطرح شده  است. پرسش این پژوهش و هدف اصلی مطالعه نیز در راستای تبیین این رویکرد نوین و ابعاد و مولفه­های آن شکل گرفته است، مبنی بر اینکه  ابعاد و مولفه­های بازآفرینی شهری پایدار چیستند و چگونه متاثر از پایداری اجتماعی به عنوان رویکرد متاخر تبیین می­گردند. روش تحقیق پژوهش حاضر متاثر از ماهیت پرسش پژوهش بر مبنای مطالعه  اسنادی ، کتابخانه­ای و همچنین روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی تهیه و تنظیم شده است. در مقاله  حاضر  دیدگاه­های اندیشمندان و عوامل موثر بر دگرگونی­ها از حدود نیمه  دوم قرن بیستم میلادی تاکنون استخراج، طبقه بندی و تحلیل شده­اند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد یکپارچه، کاربرد مفهوم مشارکت در همکاری بخش­های خصوصی و دولتی، تاکید بر هویت محلی و حس مکان، شهرها به عنوان مکان­های رقابتی ، محیط­هایی به لحاظ اجتماعی همه شمول و به لحاظ اقتصادی شکوفاو عرصه­های عمومی سرزنده از اهمّ مولفه­ها و معیارهای بازآفرینی شهری پایدار با اولویت پایداری اجتماعی می­باشند.
کلیدواژه بازسازی شهری ,نوسازی شهری ,بازآفرینی شهری ,بازآفرینی شهری پایدار ,پایداری اجتماعی
آدرس دانشگاه تهران, استاد دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران, دانشگاه تهران, شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mehbanmofidi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved