>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تاکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»  
   
نویسنده رفیعیان مجتبی ,پورجعفر محمدرضا ,تقوایی علی اکبر ,صادقی علی رضا
منبع مطالعات شهري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:59 -74
چکیده    ایده توسعه حملونقل محور (TOD) در سطح خرد با ارایه راهکارهای طراحی شهری زمینهمحور، بر گسترش اجتماعات محلی و باهمستانهای زیستپذیر تاکید میکند. باهمستانهایی پویا، کارا، سرزنده و مشوق تعاملات اجتماعی که گسترش آنها از اهداف و انگارههای پایداری در طراحی شهری است. از این رو این نوشتار در رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوههای مرور متون و منابع، استفاده از اسناد تصویری و مصاحبه، درصدد تدقیق نقش توسعه حملونقل محور، به عنوان یک راهکار، در تحقق طراحی شهری پایدار باهمستانها و ارتقای کیفیت زندگی و قابلیت زیستپذیری در بافتهای شهری است. هدف از انجام دادن این پژوهش، شفافسازی رابطه رویکرد TOD با طراحی شهری باهمستانهای زیستپذیر، بازشناسی اهداف، مزایا، مفاهیم و راهکارهای اجرایی مرتبط با TOD، تبیین لزوم بهرهگیری از فواید حاصل از سیستم حملونقل عمومی کارا در توسعه بافتهای شهری و ارایه فرآیند طراحی شهری حملونقل محور اجتماعات محلی بوده است.
کلیدواژه توسعه حملونقل محور (TOD) ,اجتماع محلی ,طراحی شهری پایدار ,زیستپذیری
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved