>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان  
   
نویسنده فیضی محسن ,اسدپور علی
منبع مطالعات شهري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:3 -14
چکیده    مهاجرت، تفاوت، جابجایی داییمی و رشد سریع جمعیت در تهران مانع از شکل گیری روابط اجتماعی در محلات آن شده است. این در حالی است که کنش های متقابل اجتماعی می توانند به عنوان یکی از موولفه های سازنده سرمایه اجتماعی شهر، نقش مهمی در بازآفرینی شهری به مثابه رویکردی مداخله گر در مرمت شهری تلقی گردند. موضوع بازآفرینی شهری با توجه به ماهیت و استراتژیراهبرد های آن می تواند تنها پاسخ مناسب پیش ِروی برنامه ریزان شهری در تهران معاصر باشد. در این میان بازآفرینی منظر میادین شهر تهران می تواند به عنوان یکی از موولفه های مهم در ارتقای میزان تعاملات اجتماعی رودرروی شهروندان دانسته شود. در این نوشتار از راهبرد کیفی در رویکردی استنتاجی استفاده شده و از مورد پژوهشی، در بررسی 10 نمونه از میادین شهر بهره گرفته شده است. از آنجا که تعاملات اجتماعی دارای موولفه های زمانی –_ مکانی هستند، عوامل محیطی مووثر در شکل گیری آنها مورد مداقه قرار گرفته و موولفه های عینی (طبیعی و کالبدی) و مولفه های ذهنی (خاطرات و روابط انسانی) منظر این نواحی مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه مجموعه ای از راهبردها و راهکارهای اصلاح منظر این میادین شامل ساماندهی عناصر طبیعی و مبلمان شهری میادین، ساماندهی جریان پیاده و سواره، ایجاد و تقویت فعالیت های انتخابی و در نهایت احیا و تداوم جریان خاطرات میادین پیشنهاد شده است. اصول بازآفرینی منظر میادین شهری حاصل از این پژوهش، در قالب نموداری شامل تحلیل موولفه های طبیعی، انسان ساخت و انسانی می باشد که هر موولفه به تبیین راهبردهای طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی منتهی می شود. ترکیب همزمان هر سه راهبرد، مجموعه اصول بازآفرینی هر میدان را متناسب با ویژگی های اجتماعی، کالبدی، تاریخی و طبیعی آن شکل خواهد داد.
کلیدواژه بازآفرینی شهری ,منظر ,میادین تاریخی ,تعاملات اجتماعی ,تهران
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved