>
Fa   |   Ar   |   En
   انطباق ماهوی میان مضامین شهر و طبیعت در اشعار سهراب سپهری با اندیشمندان حوزه طراحی محیطی  
   
نویسنده رزاقی اصل سینا ,مهراد امین
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:73 -80
چکیده    شاعران معاصر هر یک از زاویه دیدی خاص و نیز با دغدغه?های بعضاً متفاوتی نسبت به وضعیت محیط?های شهری محل زندگی خود، سخن رانده?اند. مقولاتی همچون شهر، طبیعت، انسان ، محیط?زیست، بوم، اجتماع و نظایر آن از جمله مهمترین مباحثی است که شاعران در لابه?لای اشعار خود بدان?ها پرداخته?اند. از میان شاعران معاصری که از طبیعت می?گویند، از شهرگریزی دم می?زنند و هر یک به نحوی از منظر طبیعت و اکولوژی به شهر می?پردازند، سهراب سپهری چهره?ای برجسته دارد. این مقاله با هدف واکاوی و تبیین نگاه سهراب سپهری به موضوعات شهر و طبیعت، تلاش دارد تا توجه ویژه وی را به مسایل و مشکلات زیست?محیطی و بوم?شناسانه جامعه ایرانی، نمایان سازد. بر این مبنا، این مقاله با روشی تفسیری - تاریخی به تحلیل محتوای کیفی مضمون مبنا در متون و دیوان?های اشعار سهراب سپهری می?پردازد. یافته?های این نوشتار نشان می?دهد که در سروده?های سهراب، ارزش?های طبیعی و اکولوژی نهفته است. پارادایم?ها و یا مضامین ارتباط میان طبیعت وشهر، اکولوژی شهری و منظرو رویکرد روستا شهری ، مهمترین مواردی?اند که شاعر به بیان آنها می?پردازد.
کلیدواژه سهراب سپهری ,طبیعت ,شهر ,اکولوژی ,روستا
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved