>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد  
   
نویسنده رضایی محمدرضا ,کمایی زاده یعقوب
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:13 -26
چکیده    پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. از این رو هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع?های مسکن مهر فاطمیه شهر یزد می?باشد. روش این پژوهش توصیفی _ تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر فاطمیه و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 363 نفر برآورده شد که برای دقت بیشتر به 400 نفر افزایش یافت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام شد. براساس یافته?های توصیفی حاصل از آزمون کای اسکویر، بین متغیرهای مستقل از قبیل: جنسیت، اشتغال و وضعیت تاهل افراد با رضایت?مندی از واحدهای مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می?دهد که رابطه متغیر سن با رضایت از مجتمع مسکونی معنی?دار و مثبت و رابطه متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهیانه معنی دار و منفی می باشد. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایت?مندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر فاطمیه در حد متوسط (3.22 با میانه نظری 3) می?باشد و ساکنان از شرایط اقتصادی (هزینه خرید و تسهیلات وام مسکن) مجتمع اظهار نارضایتی کردند. ساکنان محدوده مورد مطالعه، از معیارهای امنیت، روشنایی و تهویه و ویژگی?های کالبدی مجتمع اظهار رضایت کرده و از سایر معیارهای پژوهش در حد متوسط رضایت داشته اند و در نهایت راهکارهایی برای بهبود طرح مسکن مهر و ارتقای تسهیلات و خدمات در محدوده مورد مطالعه ارایه شده است.
کلیدواژه رضایت مندی ,مجتمع مسکونی ,مسکن مهر ,سایت فاطمیه ,شهر یزد
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved