>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر طرح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی هسته تاریخی شمال شهر اصفهان  
   
نویسنده صادقی سارا ,قلعه نویی محمود ,مختارزاده صفورا
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:3 -12
چکیده    یکی از مشکلات اساسی در مناطق تاریخی شهرهای ایران، عدم انطباق با طرح?های توسعه شهری معاصر می?باشد. این مشکل در هسته تاریخی شمال شهر اصفهان به دلیل عدم شناخت ساختار و شکل شهر، منجر به حذف تدریجی ساختار قدیمی شهر و تحمیل ساختار شبکه?ای جدید در پی احداث خیابان?های صلیبی شده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر طرح?های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی هسته تاریخی شمال شهر اصفهان، به بررسی و تحلیل ساختار شهر اصفهان در چهار دوره مهم تحولات کالبدی به روش چیدمان فضا پرداخته است. این روش به عنوان یک رویکرد جدید، ساختار و پیکره?بندی فضایی را در شهرها به صورتی روشمند مورد بررسی قرار می?دهد. از آنجایی که تغییرات ارزش همپیوندی با مفهوم انسجام ساختاری در ارتباط است، این متغیر (ارزش همپیوندی) به عنوان مهمترین مفهوم در این روش به منظور بررسی انسجام و هماهنگی ساختار منطقه تاریخی شهر اصفهان و ارزیابی ارزش و اهمیت راسته?های تاریخی بافت قدیم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، روشن شد که مداخلات شهرسازانه در دوره اخیر، در نبود رویکردی زمینه?گرا و بدون شناخت زمینه?های کالبدی موجود، منجر به انزوای ساختاری فضایی بافت?های تاریخی شده?اند. از طرفی طرح?های نوسازیو بهسازی در حال اجرا، به دلیل عدم توجه به ساختار فضایی بافت تاریخی و با رویکردی صرفاً پوسته?ای و کمی، نتوانسته?اند در رفع مشکلات ساختاری_?کالبدی این منطقه تاریخی و ارزشمند، تاثیر بسزایی داشته باشند.
کلیدواژه ساختار ,چیدمان فضا ,ارزش همپیوندی ,انسجام ساختاری ,منطقه تاریخی
آدرس دانشگاه هنر اصفهان, ایران, دانشگاه هنر اصفهان, ایران, کارشناس ارشد برنامهریزی شهری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved