>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مکان‌یابی پروژه‌های مسکن مهر با رویکرد کالبدی-زیست محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP(نمونه موردی استان یزد)  
   
نویسنده مشکینی ابوالفضل ,الیاس زاده سید نصرالدین ,ضابطیان الهام
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:57 -70
چکیده    مکان یابی مناسب زمین یکی از مهمترین عامل ایجاد مسکن و به دلیل دارا بودن ماهیت چند وجهی، فرآیندی بسیار پیچیده است. استفاده از مدل های تصمیم گیری در مکان یابی موجب تسهیل و انتخاب بهینه سایت می گردد. یکی از روش های تصمیم گیری از طریق وزن دهی به معیارها، روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. با استفاده از این روش معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی می شوند و گزینه های مناسب برای مکان یابی انتخاب می شوند.دراین مقاله با هدف تسهیل مکان یابی فضاهای مسکونی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی فرآیند مذکور ، معیارها و زیر معیارهای موثر در مکان یابی فضاهای مسکونی معرفی و درخت واره سلسله مراتب معیارها ترسیم می شود، سپس این معیارها در قالب پرسشنامه ای تنظیم و در بین متخصصان برنامه ریزی شهری و مسکن توزیع شده و برای میانگین وزن های داده شده هر معیار و زیرمعیار، از مقایسه‌ دو دویی ماتریس های توماس ال ساعتی، جهت رتبه بندی استفاده شده است. نهایتاً تحقق معیارهای مذکور به ترتیب اولویت آن در 13 پروژه مسکن مهر استان یزد به عنوان نمونه مطالعات میدانی بررسی می شود. اطلاعات لازم برای مکان یابی نیز در قالب پرسشنامه ای از سازمان مسکن استان یزد استخراج و سپس داده های خام دسته بندی و تحلیل شدند و برآیند نتایج به شکل ماتریس ارزیابی مکان یابی برای کل پروژه ها ترسیم شده است. نتایج ارزیابی نشان از مکان یابی مناسب پروژه های مذکور بوده و البته نواقصی نیز وجود دارد که مسلماً پاسخ گویی همزمان به تمام معیارها بسیار دشوار است و در مواردی با توجه به اولویت های مطرح شده پاسخ گویی به یک معیار منتج به عدم امکان مکان یابی مناسب می گردد.
کلیدواژه ارزیابی ,مکان یابی ,مسکن مهر ,مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دکترای شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی, ایران, کارشناس ارشد شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved