>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  
   
نویسنده حبیبی کیومرث ,تکیه خواه جاهده ,احمدی محمد ازاد
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:13 -23
چکیده    برنامه ریزی گردشگری طبیعی نخستین اقدام در مدیریت مناطق طبیعی با رویکرد گردشگری است که در آن عرصههای مستعد طرح ریزی تفرجی، پهنه بندی میشود. در این مطالعه با هدف شناسایی و پهنه بندی گونههای مختلف گردشگری طبیعی در پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج، از روش تجزیه و تحلیل سیستمیک استفاده شد. با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه توان تفرجی حاصل از این مدل تهیه شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که منطقهی مورد مطالعه فاقد تفرج متمرکز طبقه یک است. و بیشترین مساحت منطقه را مناطقی با توان گسترده طبقهدو تشکیل میدهند. به منظور بررسی تاثیر فاکتور اثرگذار گردشگران ،450 پرسش نامه در بین گردشگران منطقه توزیع شد. نتایج این بررسی نشان داد که اکثر گردشگران نیز دلایل انتخاب منطقه تفرجی مورد مطالعه را دسترسی به منابع آبی معرفی می کنند. جهت ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و بررسی تاثیر فاکتور منابع آبی بر طبقات مختلف تفرج حاصل از مدل سیستمی، نقشهی بافر منابع آبی تهیه شد و با نقشهی توان تفرجی حاصل از مدل سیستمی تلفیق و نقشهی توان تفرجی نهایی به دست آمد. نتایج این ارزیابی نشان داد که 6 درصد از مساحت منطقه، توان تفرج متمرکز طبقه یک، 28 درصد از مساحت منطقه توان تفرج متمرکز طبقه دو، 35 درصد مساحت منطقه توان تفرج گسترده طبقه یک و توان تفرج گسترده طبقه دو 31 درصد مساحت منطقه را در بر میگیرد. مقایسه بین دو نقشه توان تفرجی نشان داد که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، منطقه فاقد تفرج متمرکز طبقهیک است. با دخالت دادن فاکتور منابع آبی 6 درصد (320/160هکتار) از مساحت منطقه دارای توان تفرج متمرکز طبقه یک شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتور منابع آبی، پوشش گیاهی، راههای دسترسی، فاکتورهای فیزیکی (شیب و جهت) به ترتیب بیشترین تاثیررا بر فرایند ارزیابی توان تفرجی در منطقهی مورد مطالعه دارند. در صورتی که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، پارامترهای موثر در ارزیابی توان تفرجی به ترتیب شیب، خاک، جهت، آب، گیاه و اقلیم ذکر شده است. با توجه به نتایج مشخص شد که فعالیتهای تفرجی مورد انتظار در زون های گسترده، شامل مواردی همچون پیاده روی، کوه پیمایی، بازدید از چشم اندازها و اسکیت روی برف و غیره است که نیاز به هیچ گونه استقرار و خدمات تفرجی به جز طراحی مسیرهای پیاده روی آن هم در شرایط خاص ندارد. اما در مناطق با زون تفرج متمرکز فعالیتهای اردو زدن، پیکنیک های خانوادگی وغیره نیازمند استقرار امکانات و تسهیلات مناسب گردشگری است.
کلیدواژه گردشگری ,نیازهای تفرجی ,بازدیدکنندگان ,پارک آبیدر ,محیط زیست
آدرس دانشگاه کردستان, استادیار مهندسی شهرسازی, ایران, عضو مرکز خدمات تخصصی GIS، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد کردستان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, عضو هییت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved