>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش جذابیت و رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارک کوهسنگی مشهد)  
   
نویسنده افراخته حسن ,علیزاده سید دانا ,رضایی عباس ,علیزاده پرستو
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:58 -67
چکیده    بر اساس نظر سازمان جهانی توریسم، صنعت گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی است. رقابت پذیری نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارد، رضایت گردشگران و جذابیت محیطی عوامل تعیین کننده توسعه صنعت گردشگری می باشد. هدف تحقیق حاضر آن است که جذابیت و رقابت پذیری پارک گردشگری کوهسنگی مشهد را با استفاده از مدلجذابیت ورقابت پذیری مکان گردشگری (TDCA) مورد بررسی قرار دهد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق، پارک گردشگری کوهسنگی مشهد می باشد. این پارک دارای میراث تاریخی و فرهنگی بسیاری است که در آن جا تسهیلات فراغتی زیادی ایجاد شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه بر اساس مدل مزبور جمع آوری شده است. 241نفر از گردشگران در شهریور ماه 1389 به عنوان جامعه نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شده اند. اعتبار داده ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (0.88) مورد تایید قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده بر اساس مدل مزبور و با استفاده از رگسیون خطی تجزیه و تحلیل شد. نتیجه نشان داد که منطقه از نظر جذابیت به نسبت مناسب، ولی توان رقابت پذیری مطلوبی ندارد که بیانگر بی توجهی به این مساله در برنامه ریزی گردشگری ناحیه است. واضح است که با توجه به موقعیت شهری و مسکونی منطقه، متولیان امور جهت گسترش تسهیلات و خدمات جذاب با محدودیت هایی روبرو هستند. از اینرو در حال حاضر ، ضمن حفظ جذابیت موجود، استفاده از عوامل مشوق گسترش توان رقابت پذیری ناحیه نیاز اساسی توسعه صنعت گردشگری ناحیه است.
کلیدواژه گردشگری ,ارزیابی ,مدل TDCA ,جذابیت ,رقابت پذیری ,کوهسنگی
آدرس دانشگاه خوارزمی, استاد گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, کارشناسی ارشد مدیریت, ایران, کارشناس ارشد جمعیت شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved