>
Fa   |   Ar   |   En
   کیفیت زندگی شهری و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهر کرمانشاه  
   
نویسنده نوابخش مهرداد
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:65 -82
چکیده    زندگی اجتماعی در شهرهای کنونی بسیار پیچیده و چند وجهی شده است. تنها برآورده شدن نیازهای جسمانی برای رضایت و سلامتی در معنای عام آن کفایت نمی‌کند. امروزه با مطرح شدن مسایلی مانند فرسایش سرمایه اجتماعی در شهرها، امنیت در فضاهای عمومی و... پرداختن به جنبه‌های غیر مادی و کمتر ملموس زندگی نیز دارای اهمیت شده است، به همین دلیل هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق با استفاده از روش پیمایش از یک نمونه 600 نفره در مناطق شش گانه شهر کرمانشاه که با روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از ضریب همستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی (347/0=R2 )، میزان تحصیلات (012/0= R2)، سن (009/0= R2)، نوع مذهب (006/0= R2)، و منطقه محل سکونت (005/0= R2) بر کیفیت زندگی تاثیر داشتند و همچنین میزان میانگین مشاهده شده کیفیت زندگی شهروندان شهر کرمانشاه 172 است که با توجه به میانگین مورد انتظار که 177 است. کیفیت زندگی شهروندان در سطح متوسط متمایل به پایین ارزیابی می‌شود.
کلیدواژه کیفیت زندگی ,سرمایه اجتماعی ,تحصیلات ,سن ,کرمانشاه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی mehrdad_navabakhsh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved