>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه‌ای شهر اصفهان  
   
نویسنده هاشمیان فر علی ,عجمی شهرزاد
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:209 -230
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه ای شهر اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان بافت حاشیه شهر اصفهان بوده و نمونه آماری این تحقیق 400 نفرند که به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده‌اند. چارچوب مفهومی این پژوهش را نظریه‌های اجتماعی شهروندی و حاشیه‌نشینی شکل داده است. همچنین در این پژوهش ارتباط متغیرهای مستقل مشارکت اجتماعی،آموزش، مسوولیت‌پذیری، هویت اجتماعی و متغیرهای زمینه‌ای (جنس، وضعیت تاهل، شغل،تحصیلات، مدت اقامت، علت مهاجرت) با متغیر وابسته فرهنگ ‌شهروندی ساکنان حاشیه مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج به‌دست‌آمده از آزمون متغیرهای زمینه‌ای به غیر از(جنس،وضعیت تاهل،مدت اقامت،تحصیلات) نشان می‌دهدکه بین متغیر علت مهاجرت و نوع شغل با فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه رابطه وجود دارد.همچنین نتایج به‌دست‌آمده از آزمون متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با توجه به مقادیر P جدول و نسبت‌های بحرانی نشان از معنادار بودن ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوهش بود. نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌سازی معادله ساختاری پژوهش نشان می‌دهد که متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب تاثیر 99 درصد بیشترین تاثیر را بر فرهنگ شهروندی افراد بافت حاشیه اصفهان دارا‌‌ست.
کلیدواژه فرهنگ شهروندی ,حاشیه‌نشینی ,مشارکت اجتماعی ,مسوولیت‌پذیری ,آموزش ,هویت اجتماعی
آدرس دانشگاه اصفهان, وزارت علوم , تحقیقات و فناوری, ایران, واحد دهاقان, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی sh_aj2004@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved