>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و ارایه مدل سنجش توسعه فرهنگی شهری بر اساس رویکردهای تفکر هوشمند و ظرفیت سازی فرهنگی (مطالعه موردی شهر اصفهان)  
   
نویسنده عطافر علی ,آقاسی سعید
منبع مطالعات شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:111 -142
چکیده    توسعه فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می شود به گونه ای که زمینه و بستر مناسب را برای توسعه فراهم می سازد. توسعه فرهنگی هم علت توسعه و هم معلول آن بوده و محوری ترین هدف در توسعه فرهنگی، کمال انسانیت است.امروزه یکی از بحث انگیزترین مباحث بویژه در جوامع در حال توسعه، موضوع فرهنگ و توسعه شهری بوده و در چنین فضایی، توسعه به عنوان فرایندی چند بعدی، تلاش برای بهبود زندگی مادی و معنوی انسانی تلقی شده و فرهنگ به منزله بنیان زندگی فکری و معرفتی جامعه محسوب می شود. ارتباط متقابل این دو، امکان رشد توانایی های انسان را فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تبیین نظریه ها و رویکردهای مختلف توسعه فرهنگی، توسعه فرهنگی شهری به تفصیل بررسی شده و نهایتاً مدل بومی بر اساس آمیخته دو رویکرد تفکر هوشمند و ظرفیت سازی فرهنگی برای توسعه فرهنگی شهری ارایه می گردد
کلیدواژه توسعه ,توسعه فرهنگی ,توسعه فرهنگی شهری ,حقوق فرهنگی ,مشارکت فرهنگی ,مسیولیت فرهنگی ,سرمایه فرهنگی ,ظرفیتسازی فرهنگی ,کارآفرینی فرهنگی
آدرس دانشگاه اصفهان, وزارت علوم , تحقیقات و فناوری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی sae_aghasi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved