>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:39


  tick  ارزیابی پیامدهای محیط زیستی مجتمع های تجاری بزرگ در کلانشهرها با استفاده از ماتریس Riam و برنامه Emp، مورد مطالعه مرکز تجاری ارگ - صفحه:99-112

  tick  بررسی نقش هندسه و نوع فضای باز شهری بر آسایش حرارتی و کیفیت محیطی (مطالعه موردی بافت تاریخی کاشان). - صفحه:69-82

  tick  تاثیر ویژگی‌های عمومی مکان‌های سوم بر تعاملات اجتماعی نمونه موردی: کافه‌های شهر تبریز. - صفحه:29-40

  tick  تبیین رفتار آکوستیکی و کیفیت منظر صوتی راسته‌های بازار تبریز مبتنی بر ارزیابی‌های عینی و ذهنی - صفحه:83-98

  tick  تحلیلی بر تضاد منافع در نهاد دولت به مثابه متولی برنامه‌ریزی فضایی شهری - صفحه:3-14

  tick  سناریونگاری اثرات کالبدی و عملکردی توسعه شهر گردشگری شاندیز، استان خراسان رضوی - صفحه:55-68

  tick  شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری در شهرداری با روش نظریه زمینه‌ای - صفحه:41-54

  tick  نقش خواهر خواندگی در ایجاد درآمد پایدار شهرداریها (با رویکردIsm) - صفحه:113-124

  tick  پیوند مردم‌نگاری و نظریه مبنایی ؛ روشی برای پژوهش در مطالعات شهری - صفحه:15-28
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved