>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:37


  tick  ارزیابی اثرات پروژه‌های محرک توسعه در محله‌های شهری (نمونه مورد مطالعه: محله گودال مصلی، شهر یزد) - صفحه:57-70

  tick  ارزیابی تاثیر ضوابط شهرسازی برآسایش حرارتی فضاهای باز با تاکید بر جریان باد از طریق شبیه سازی پیچک های بزرگ نمونه موردی: الگوهای مسکونی ردیفی شهر اصفهان - صفحه:113-126

  tick  ارزیابی منظر میدان های شهری با استفاده از تکنیک تحلیل منظر سایمون بل (نمونه مورد مطالعه : میدان امام خمینی قم) - صفحه:3-16

  tick  تاثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (نمونه مورد مطالعه: شهراصفهان) - صفحه:127-142

  tick  تبیین رابطه بین مولفه های موثر برکیفیت فضای باز جمعی در ارتقاء اجتماع پذیری محیط - صفحه:45-56

  tick  تبیین عوامل طراحانه موثر بر شکل‌گیری بستر زندگی شبانه در فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: خیابان کاشانی یزد) - صفحه:31-44

  tick  تبیین مدل ارتباطی دیدهای شهری و مطلوبیتِ پاسخ های احساسی شهروندان در سنندج با رویکرد نظریه زمینه ای - صفحه:85-94

  tick  تحلیل ارتباط بین کیفیت کالبدی محیط‌های شهری و استرس درک شده شهروندان، (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) - صفحه:99-112

  tick  تحلیل ارتباطات ذی‌نفعان در پروژه تقاطع با روگذرهای غیرهم‌سطح در شهر ارومیه با استفاده از ماتریس علاقه-قدرت و تحلیل شبکه اجتماعی - صفحه:71-84

  tick  تحلیل عوامل موثر بر قابلیت پذیرش عمومی طرح های قیمت گذاری ترافیک نمونه موردی: طرح ترافیک تهران (سال 98 و 1397 ) - صفحه:17-30
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved